Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio III
                 
 

ДИО III

Процедура

Поглавље 1

Општа правила

Правило 28

Званични језици

Званични језици Комисије су босански, хрватски и српски.

Правило 29

Заступање страна из Споразума

Стране из Споразума пред Комисијом заступају њихови заступници, којима могу да помажу савјетници.

Правило 30

Подношење пријава; заступање подносилаца пријава

 1. Лица, невладине организације или групе лица које тврде да су жртве повреде коју је починила нека од страна или која наступају у име наводних жртава које су умрле или нестале, а који су поднијели своје пријаве прије 31. децембра 2003. године бившем Дому, сходно члану VIII став 1 Споразума могу да наставе са поступком пред Комисијом.
 2. Такви подносиоци пријава могу према сопственом избору да именују адвокате или друге заступнике који ће их заступати у поступцима пред Комисијом.
 3. Сваки такав подносилац пријаве или заступник се лично појављује пред Комисијом:

(а) како би презентовао пријаву на расправи коју је заказала Комисија, или

(b) неким другим поводом, ако га позове Комисија.

 1. Комисија може да ослободи подносиоца пријаве од присуства пред Комисијом у случајевима из претходног става, ако је спријечен да се појави из ваљаног разлога.

Правило 31

Amici curiae

 1. Комисија може да у било којој фази поступка дозволи или да позове неко владино или невладино тијело или организацију, појединца, или групу појединаца, а нарочито Омбудсмене за људска права које именују Босна и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине или Република Српска, да учествују као amicus curiae.
 2. Такво учешће може да се ограничи на чињенична или правна питања назначена одлуком Комисије.
 3. Одлука Комисије у предмету садржава процедуру која ће се слиједити.

Правило 32

Поступање Комисије у посебним случајевима

 1. Комисија може, proprio motu или на захтјев стране, да предузме сваку радњу коју сматра примјереном или потребном за прописно обављање својих дужности према Споразуму.
 2. Комисија може да одреди једног или више својих чланова да предузму неку од таквих радњи у њено име, посебно да саслушају свједоке или вјештаке, прегледају документе или посјете неко мјесто. У том случају, члан или чланови су дужни да правовремено обавијесте Комисију о проведеним радњама.
 3. У хитном случају, када Комисија не засједа, предсједник Комисије или, ако је он спријечен у обављању својих дужности, потпредсједник може да предузме потребне радње у име Комисије. Чим Комисија поново буде засједала, биће јој предочена свака радња која је предузета према овом ставу.

Правило 33

Спајање пријава

Мало вијеће, тј. Велико вијеће, може, ако сматра оправданим, да одреди да се споје двије или више пријава, у којима ће Комисија водити један поступак и донијети једну одлуку.

Правило 34

Приоритет одређених пријава

 1. Комисија рјешава пријаве, у правилу, по хронолошком реду.
 2. Изузетно, Комисија може да одлучи да одређеној пријави да предност.
 3. Комисија даје посебну предност наводима о нарочито тешким или систематским повредама, које се заснивају на наводној дискриминацији.

Правило 35

Привремене мјере

 1. Пријаве које садрже захтјеве за издавање привремене мјере могу да се разматрају приоритетно. Уколико Комисија не засједа, предсједник ће одлучити о основаности захтјева да се изда привремена мјера.
 2. Комисија, а када не засједа, предсједник одлучује, у интересу страна или због прописног вођења поступка, да ли треба да нареди привремену мјеру према члану X став 1 Споразума.
 3. Комисија, а када не засједа, предсједник свим доступним средствима обавјештава о таквој наредби страну на коју се она односи, како би се обезбиједила њена дјелотворна имплементација у складу са Споразумом.
 4. Када предсједник нареди привремену мјеру о томе обавјештава Комисију према ставу 3 правила 32.
 5. Одлука о привременој мјери ступа на снагу у тренутку доношења такве одлуке.
 6. У случају када наредба за привремене мјере више није оправдана, Комисија такву наредбу повлачи формалном одлуком.

Поглавље 2

Расправе

Правило 36

Јавна природа и организација расправа

 1. Расправе пред Комисијом се одржавају јавно.
 2. Штампа и јавност могу да буду искључени са цијеле или дијела расправе у интересу морала, јавног реда или националне безбједности у демократском друштву, када то захтијева интерес малољетника или заштита приватног живота страна, или искључиво сходно процјени Комисије у посебним околностима гдје би публицитет нашкодио интересима правде.
 3. Ако је подносилац пријаве невладина организација или група појединаца, Комисија утврђује да ли они који се пред њом појављују имају право да их заступају.
 4. Комисија може да ограничи број заступника или савјетника страна који могу да присуствују када сматра да је то у интересу прописног вођења расправе.
 5. Стране се на вријеме обавјештавају о одлуци Комисије да одржи расправу. Стране достављају Комисији имена и функције лица која ће се у њихово име појавити на расправи.
 6. Одредбе ових Правила се примјењују mutatis mutandis на расправама пред делегатима Комисије у складу са правилом 32 став 2.

Правило 37

Пропуст стране да се појави

Када страна пропусти да се појави без оправданог разлога, Комисија може да настави са расправом под условом да је такав ток задовољавајући и у складу са одговарајућим судским поступком према стању у спису.

Правило 38

Позивање појединих подносилаца пријава, вјештака и свједока

 1. Архивар позива сваког појединог подносиоца пријаве, судионика у поступку, вјештака или друго лице које Комисија жели да саслуша као свједока. Позиви садрже:

(а) стране у пријави;

(b) чињенице или питања у вези са којима ће дотично лице бити саслушано;

(c) припреме које су направљене, у складу са правилом 42 ст. 1 или 2, како би се дотичним лицима надокнадили трошкови које су претрпјели.

 1. Позив и материјали за јавну расправу достављају се најкасније 8 дана прије одржавања јавне расправе.
 2. Предсједник може да дозволи сваком од тих лица, ако не говори и не разумије довољно неки од службених језика, да говори матерњим језиком, у присуству преводиоца.

Правило 39

Свечана заклетва за свједоке и вјештаке

Након утврђивања идентитета свједока или вјештака, предсједник или опуномоћени члан о ком је ријеч у правилу 32 став 2 тражи да они дају сљедећу изјаву:

(а) за свједоке:

“Свечано изјављујем по части и савјести да ћу говорити истину, само истину и ништа друго до истину.”

(b) за вјештаке:

“Свечано изјављујем по части и савјести да ће моја изјава бити у складу са мојим искреним и професионалним увјерењем.”

Правило 40

Вођење расправа

 1. Предсједник, потпредсједник или опуномоћени члан води расправу или испитивање сваког лица које се саслушава. Он одређује редослијед по ком ће стране и њихови представници бити саслушани.
 2. Сваки члан може да поставља питања странама или лицима која се саслушавају с допуштењем предсједника, потпредсједника или опуномоћеног члана.
 3. Стране и њихови представници могу, такође, да постављају питања било ком лицу које се саслушава уз допуштење предсједника, потпредсједника или опуномоћеног члана.

Правило 41

Записници са расправа

Архивар, или правник ког он одреди, је одговоран за записник који треба да садржи дослован ток расправе пред Комисијом. Када се прави тонски запис, запис ће бити саставни дио записника.

Правило 42

Трошкови

 1. Трошкове којима је било изложено лице које је Комисија саслушала у својству свједока или вјештака на захтјев стране, сноси или та страна или Комисија, о чему одлучује Комисија.
 2. Трошкове којима је била изложена особа коју Комисија саслушава proprio motu сноси Комисија.
 3. Када Комисија прибавља писмено мишљење вјештака или се то чини на њен захтјев, све настале трошкове сноси Комисија.
 4. Када страна на захтјев Комисије поднесе писмене доказе, све трошкове сноси или та страна или Комисија, о чему одлучује Комисија.
 5. Када писмене доказе, укључујући и налаз вјештака, достави страна, али не на захтјев Комисије, све трошкове сноси та страна, сем ако Комисија не одлучи другачије.
 6. Износ свих трошкова и издатака које плаћа Комисија сходно овом правилу одобрава предсједник.

Поглавље 3

Пријатељско рјешење

Правило 43

Пријатељска рјешења

 1. У било којој фази током поступка Комисија може покушати да се постигне пријатељско рјешење спора на основу поштовања права и слобода наведених у Споразуму.
 2. Ако Комисија успије да оствари такво рјешење, у складу са одлуком Великог вијећа објављује извјештај и доставља га Високом представнику, о ком је ријеч у Анексу 10 уз Општи оквирни споразум све док таква функција постоји, затим генералним секретарима Организације за безбједност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ) и Савјета Европе, као и странама из спора.
 3. Извјештај Комисије укључује кратак преглед о чињеницама и постигнутом рјешењу.
 4. Међутим, извјештај о рјешењу у датом предмету може да буде повјерљив било у цијелости или дјелимично када је то потребно због заштите људских права или због споразума између Комисије и страна о којима се ради.
 5. Пријатељско рјешење у предмету, постигнуто посредовањем Комисије, има законску снагу једнаку коначној одлуци Комисије.

Поглавље 4

Подношење, форма и садржај пријава

Правило 44

Подношење пријава

 1. Свака пријава сходно члану VIII став 1 Споразума, о којој треба да одлучи Комисија у складу са чланом 3 Споразума из 2005. године, морала је да буде поднесена бившем Дому закључно са 31. децембром 2003. године.
 2. Датумом подношења пријаве се сматра датум првог обавјештења ког је доставио подносилац пријаве.

Правило 45

Форма пријаве

 1. Пријава се подноси писмено и потписује ју подносилац пријаве или његов заступник.
 2. Када пријаву поднесе невладина организација или група лица, потписују је она лица која су надлежна да заступају такву организацију или групу. Комисија одређује да ли су лица која су потписала пријаву овлашћена да то учине.
 3. Када подносиоци пријаве имају заступника у складу са ставом 2 правила 30, пуномоћ адвоката или писмено овлашћење прибавља њихов заступник или заступници.

Правило 46

Садржај пријаве

 1. Пријава сходно члану VIII став 1 Споразума садржи:

(а) идентитет подносиоца пријаве, што подразумијева име, доб, занимање и адресу, те идентитет сваке наводне жртве што подразумијева, гдје то одговара, име, доб, занимање и адресу дотичног лица;

(b) име, занимање и адресу заступника, ако га има;

(c) име стране против које је поднесена пријава;

(d) изјаву о чињеницама;

(е) изјаву о правима која су сходно Споразуму наводно прекршена и све релевантне аргументе;

(f) изјаву о привременим мјерама или другим траженим правним лијековима и свим релевантним документима.

 1. Подносиоци пријаве, сем тога:

(а) достављају информацију о томе да ли су задовољени критеријуми постављени у члану VIII ст. 2 и 3 Споразума;

(b) назначавају да ли је предмет пријаве већ раније био поднесен бившем Дому или некој другој комисији установљеној према анексима уз Општи оквирни споразум или у неком другом међународном поступку пресуђивања, истраге или рјешавања;

(c) наводе на ком службеном језику желе да приме одлуке Дома (сада Комисије);

(d) наводе да ли се противе или не да њихов идентитет буде објелодањен јавности.

 1. Пријаве, сем оних које поднесе страна, би требале да буду попуњене на обрасцу пријаве који је припремио архивар Комисије.
 2. Пропуст да се испоштују захтјеви постављени у наведеним ст. 1 до 3 може да доведе до тога да Комисија не прихвати пријаву.
 3. Подносиоци пријава су обавезни да обавјештавају Комисију о свакој промјени адресе или неким другим околностима релевантним за пријаву. У случају да то пропусте, Комисија може да брише пријаву.

Поглавље 5

Поступак не/прихватања пријаве и прелиминарна одлука о меритуму

Правило 47

Информације туженој страни у хитним предметима и сарадња са институцијама Босне и Херцеговине

1.       Архивар може у случају хитности, не прејудицирајући предузимање неких других корака у процедури, да обавијести тужену страну из пријаве, свим доступним средствима, о подношењу пријаве и кратком садржају предмета те пријаве.

2.       Институције Босне и Херцеговине, ентитета, правна и физичка лица и други, дужни су да Комисији, на њен захтјев, дају податке и обавјештења потребна за рад Комисије и да предузму, по налогу Комисије, радње које су од интереса за вођење поступка.

3.       Комисија може, на образложен захтјев релевантних институција у Босни и Херцеговини, да даје неопходне информације у погледу појединачних предмета из рада Комисије.

Правило 48

Писмени дио поступка

1.       Учесници у поступку имају право да изврше увид у списе Комисије, а ово право може да се призна, по образложеном приједлогу, и другим заинтересованим странама.

2.       Комисија доставља пријаву туженој страни ради давања одговора, односно достављања списа.

3.       Комисија може да достави пријаву и другој странци у поступку у ком је донесено оспоравано одлучење, ради давања одговора.

4.       Недостављање одговора не утиче на ток поступка пред Комисијом.

5.       Кад је пријава упућена Комисији непотпуна или не садржи податке неопходне за вођење поступка, Комисија ће затражити од подносиоца да у одређеном року, а најдуже за мјесец дана, те недостатке отклони при чему подносиоцу пријаве може да се достави образац пријаве и упутство о попуњавању обрасца, уз упозорење да ће се пријава брисати уколико се не удовољи овом захтјеву Комисије.

6.       Ако подносилац, у року из става 5 овог правила, не отклони недостатке, пријава ће се брисати.

7.       Комисија одређује временски рок за све информације, запажања или коментаре затражене од страна у поступку и других лица која су обавезна да поступају по захтјеву Комисије.

8.       У случају одбацивања, одбијања, прекидања разматрања или брисања пријаве сходно ст. 2 и 3 члана VIII Споразума, Комисија може да донесе одлуку а да претходно пријава није достављена другој странци на изјашњавање.

Правило 49

Исцрпљивање правних лијекова

Комисија може, у правилу, да разматра пријаву ако су против пресуде, односно одлуке, која се њоме оспорава исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући по закону и ако се поднесе у року од 6 мјесеци од дана када је подносилац пријаве примио одлуку о посљедњем правном лијеку који је користио.

Правило 50

Прелиминарно разматрање пријаве

 1. Пријава није прихватљива ако постоји који од сљедећих случајева:

(a)     подносилац пријаве није исцрпио правне лијекове;

(b)    пријава је преурањена;

(c)     протекао је рок за подношење пријаве;

(d)    Комисија је о истој ствари већ одлучивала;

(e)     пријава је поднесена у неком другом поступку, или је већ предмет међународне истраге или рјешења, или је пред другом Комисијом основаном према анексу Општег оквирног споразума;

(f)      пријава је ratione temporis некомпатибилна са Споразумом;

(g)    пријава је ratione materiae некомпатибилна са Споразумом;

(h)     пријава је ratione personae некомпатибилна са Споразумом;

(i)       пријава је ratione loci некомпатибилна са Споразумом;

(j)       пријава је очигледно (prima facie) неоснована или је злоупотријебљено право на подношење пријаве.

 1. Комисија ће обуставити разматрање пријаве, одбацити или брисати пријаву ако постоји који од сљедећих случајева:

(a)     подносилац пријаве је анониман или недоступан;

(b)    подносилац пријаве је пропустио да у остављеном року допуни/прецизира пријаву;

(c)     подносилац је одустао од пријаве;

(d)    ствар је већ ријешена;

(e)     није оправдано наставити с разматрањем пријаве.

Правило 51

Одлука Малог вијећа о прихватљивости, о обустављању разматрања, о одбијању или о брисању пријаве и прелиминарна одлука о меритуму

1.       Одлука Малог вијећа, којом се пријава проглашава неприхватљивом сходно ставу 2(а), (б), (ц) и (д) члана VIII Споразума или о обустављању разматрања, одбацивању или брисању пријаве сходно ставу 3 члана VIII Споразума доноси се једногласно у писменој форми и архивар је доставља подносиоцу пријаве и другим странкама у поступку.

2.       Приједлог одлуке Малог вијећа о меритуму пријаве доноси се већином гласова у писаној форми и доставља се Великом вијећу на потврду.

Правило 52

Одлука Великог вијећа о прихватљивости, о обустављању разматрања, о одбијању или о брисању пријаве

 1. У случају да Мало вијеће не донесе једногласну одлуку према правилу 51 став 1, пријава се упућује Великом вијећу да донесе коначну одлуку.
 2. Одлука Комисије у Великом вијећу према ставу 2(а), (б), (ц) и (д) и ставу 3 члана VIII Споразума доноси се у писменој форми и архивар је доставља подносиоцу пријаве и осталим странкама.
 3. У одлуци Великог вијећа наводи се да ли је донесена једногласно или већином гласова чланова Вијећа. Образложење ће бити саставни дио одлуке.

Поглавље 6

Поступак након прихватања пријаве

Правило 53

Разматрање меритума

 1. Након проглашавања пријаве прихватљивом Комисија одлучује о поступку који слиједи:

(а) за испитивање пријаве сходно члану XI став 1 тачка (а) Споразума о томе да ли установљене чињенице указују или не да је тужена страна прекршила своје обавезе према Споразуму;

(b) с циљем да обезбиједи пријатељско рјешење предмета према члану IX ст. 1 и 2.

 1. Комисија може да позове стране да доставе нове доказе или запажања. Комисија одлучује у сваком поједином предмету да ли би та запажања требала да буду достављена у писменој форми или усмено на расправу.
 2. Комисија поставља рок у ком стране достављају додатне доказе и писмена запажања.

Правило 54

Дјелимична одлука

Велико вијеће може да донесе дјелимичну одлуку ако захтјев садржи више питања и ако то природа случаја омогућава.

Правило 55

Одлуке о прихватљивости и меритуму

Када сматра одговарајућим, Велико вијеће може да одлучи о прихватљивости и меритуму пријаве у исто вријеме.

Поглавље 7

Одлуке о меритуму

Правило 56

Пропуст стране да се појави или презентује свој предмет

Комисија, у принципу, испитује само ове повреде које су изнесене у пријави. У изузетним случајевима, пропуст стране да се појави или да образложи свој предмет не спречава Комисију да донесе одлуку у предмету.

Правило 57

Форма одлуке о меритуму

Одлука садржи:

(a)     имена предсједника и осталих чланова који чине Комисију у Великом вијећу, као и име архивара Комисије;

(b)    датуме када је усвојена и уручена;

(c)     опис стране или страна;

(d)    имена заступника страна;

(e)     приказ проведеног поступка;

(f)      кратак преглед поднесака страна;

(g)    чињенице предмета;

(h)     мишљење Комисије;

(i)       наређене правне лијекове;

(j)       закључке;

(k)     број чланова који чине већину.

Правило 58

Садржај одлуке о меритуму

Мишљење Комисије и закључци одлуке посебно су усмјерени на сљедеће:

(a)     да ли указују утврђене чињенице на то да је тужена страна прекршила своје обавезе из Споразума и, ако је тако,

(b)    које ће кораке подузети та страна како би исправила такав прекршај, укључујући наредбе да се са одређеним дјеловањем престане и од њега уздржи, новчану накнаду (укључујући компензацију за материјалну и нематеријалну штету) као и наредбе за привремене мјере.

Правило 59

Посебна одлука о правним лијековима

И поред правила 57(и) Комисија може, ако сматра потребним, да одгоди доношење одлуке о правним лијековима у цјелини или дјелимично.

Правило 60

Уручење одлуке

 1. Одлуку потписују предсједник и архивар.
 2. Релевантне дијелове одлуке може јавно да уручи предсједник, или неки други члан Комисије ког је он овластио, на једном од службених језика. Није неопходно да остали чланови буду присутни. Стране се правовремено обавјештавају о датуму и времену уручења одлуке.
 3. Архивар Комисије доставља одлуке, одлучене у меритуму, релевантним странама које су учествовале у поступку.
 4. Велико вијеће Комисије може да одлучи да одлуке у меритуму достави и Високом представнику, о ком је ријеч у Анексу 10 уз Општи оквирни споразум, све док таква функција постоји, генералним секретарима Савјета Европе и ОСЦЕ-а.
 5. Оригинал, прописно потписан и запечаћен, похрањује се у архиву Комисије.

Поглавље 8

Објављивање одлука

Правило 61

Објављивање одлука

 1. Архивар је одговоран за објављивање одлука Комисије.
 2. Свака одлука о меритуму, свака одлука којом се пријава проглашава прихватљивом или неприхватљивом, одбацује или брише или се обуставља разматрање пријаве, одлука о захтјеву за преиспитивање или одлука о преиспитивању доступна је јавности. Наредбе које се тичу привремених мјера које је донијела Комисија доступне су јавности сем ако Комисија, или неки члан у име Комисије сходно правилу 32 ст. 2 и 3 не одлучи другачије. Остале одлуке ће бити доступне јавности ако Комисија тако одлучи.
 3. Од страна у Споразуму може да се затражи да објаве одлуке Комисије у својим службеним гласилима.

Поглавље 9

Поступак извршења одлука

Правило 62

Извршење одлука

Одлуке комисије су коначне и обавезне и дужно је да их поштује свако физичко и правно лице.

Сви органи власти тужених страна у поступку пред Комисијом дужни су, у оквиру својих надлежности утврђених уставом, законом и Споразумом да проводе одлуке Комисије.

Комисија, у циљу  реализације правних лијекова, у својој одлуци може, закључцима, да одреди начин и рок извршења  одлуке коју је донијела Комисија.

У датим роковима тужена страна,  која је обавезна да изврши одлуку Комисије, дужна је да достави обавјештење о мјерама које је предузела са циљем да изврши одлуку Комисије како је назначено у одлуци.

У случају непоступања, односно кашњења у извршењу или обавјештењу Комисији о предузетим мјерама, Комисија доноси рјешење којим се утврђује да одлука Комисије није извршена. Ово рјешење доставља се надлежном тужиоцу и надлежном агенту тужене стране.

Поглавље 10

Поступак преиспитивања

Правило 63

Одлуке Комисије не подлијежу преиспитивању

Одлуке Комисије, без обзира да ли их је донијело Мало или Велико вијеће, су коначне и обавезујуће у смислу чл. 7 и 8 Споразума из 2005. године и не подлијежу преиспитивању.

Правило 64

Преиспитивање одлука бившег Дома

У случају да Комисија буде требала да одлучује у поступку преиспитивања који се односи на одлуке бившег Дома, поступа се на сљедећи начин:

·                     Велико вијеће одлучује да ли ће да прихвати захтјев за преиспитивање и одлучује о предмету у ком је прихваћен захтјев за преиспитивање;

·                     у таквом одлучивању Комисија примјењује mutatis mutandis одредбе правила 63-66. Правила процедуре бившег Дома;

·                     упркос наведеном, не примјењује се поступак из правила 64 Правила процедуре бившег Дома за прибављање препоруке Вијећа о захтјеву за преиспитивање.

Правило 65

Исправљање грешака у одлукама

Комисија може да изврши исправке грешака у писању, грешака у израчунавању или очигледних грешака у својим одлукама.