Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio II
                 
 

ДИО II

Рад Комисије

Поглавље 1

Општа правила

Правило 13

Сједиште Комисије

 1. Сједиште Комисије је у сједишту Уставног суда у Сарајеву.
 2. Комисија, ако то сматра оправданим, може да одлучи да држи засједања на другом мјесту.
 3. Комисија може да одлучи, у било ком стадијуму испитивања пријаве, да је неопходно да истрагу или неку другу дјелатност проведе негдје друго или да то може да учини један или више њених чланова.

Правило 14

Засједања Комисије

 1. Комисија одређује број и датуме засједања.
 2. Одлуком предсједника, Комисија се састаје и у другом термину, ако то налажу околности.
 3. Чланови који су због болести или неких других озбиљних разлога спријечени да присуствују цијелом или дијелу засједања Комисије, или да обаве неку другу дужност, о томе обавјештавају архивара Комисије што је могуће раније, а он обавјештава предсједника.

Правило 15

Повјерљивост расправа

 1. Све дискусије чланова Комисије и других лица која присуствују састанцима Комисије јесу и остаће повјерљиве. На састанцима Комисије, сем ако Комисија не одлучи другачије, може да буде присутно само особље Секретаријата Комисије.
 2. У било којој фази испитивања пријаве, сем ако Комисија не одлучи другачије, предсједник Комисије, потпредсједник Комисије и архивар могу да саопште информације штампи у мјери која је примјерена легитимним интересима страна и према посебним упутствима Комисије.

Правило 16

Гласање и издавање мишљења

 1. Након сваке дискусије, а прије него што се обави званично гласање о неком питању у Комисији, предсједник може да затражи од чланова да о томе изнесу своје мишљење или да се обави показно гласање.
 2. Гласање се врши јавно, дизањем руку. Комисија може да одлучи да се одлуке доносе тајним гласањем.
 3. Гласање се врши по реду по ком су приједлози поднесени о чему претходно може да се проведе прелиминарно гласање. Приједлог који приликом прелиминарног гласања добије највише гласова сматра се првим приједлогом при коначном гласању.
 4. У доношењу одлуке Комисије може да учествује само члан који је учествовао у расправи.
 5. Чланови не могу да остану уздржани приликом гласања о закључцима одлуке.
 6. Сваки члан који је учествовао у разматрању предмета има право да издвоји своје мишљење, у складу или супротно одлуци, или да само дā изјаву о неслагању.
 7. Члан има право и дужност да издвојено мишљење, најкасније у року од петнаест дана, писмено изложи и образложи.
 8. Издвојено мишљење члана прилаже се уз записник са сједнице и улаже у предмет на који се односи, а у донесеној одлуци се констатује да је издвојено мишљење.
 9. Издвојено мишљење прилаже се уз одлуку као анекс, који чини њен саставни дио.

Правило 17

Записници са разматрања и расправа

 1. Записник сједнице Комисије садржи:

(a)     датум одржавања сједнице;

(b)    имена присутних и одсутних чланова;

(c)     имена других лица присутних на сједници;

(d)    предмет разматрања и одлука Комисије;

(e)     резултат гласања, са назнаком који је члан гласао против одлуке, односно који је издвојио мишљење;

(f)      друге закључке који су донесени поводом расправе о предмету.

 1. У записник се уноси кратак ток расправе и важнија питања која су била битна за одлучивање у предмету.
 2. Кад је била искључена јавност са сједнице или њеног дијела, у записник се уноси и констатација о томе.
 3. Записник са сједнице Комисије усваја се на наредној сједници.
 4. Верификовани записник сједнице Комисије потписују предсједавајући надлежног вијећа и архивар.
 5. Записник је саставни дио архиве Комисије и чува се у складу са законом о архиву.

Правило 18

Јамство непристрасности чланова

 1. Чланови не учествују у испитивању пријаве пред Комисијом ако:

(а) имају неки лични интерес у предмету;

(b) су у некој одлуци о чињеницама на којима је пријава заснована учествовали као савјетник било које стране или као члан неког суда или истражног тијела.

 1. У случају било какве сумње с обзиром на став 1 овог правила или под неким другим околностима за које се чини да би могле да утичу на непристрасност чланова у испитивању пријаве, ако ти чланови или предсједник сматрају да они не би требали да учествују, одлучује Комисија.

Правило 19

Изузеће чланова

Када, из неких посебних разлога, сем оних из правила 18, чланови сматрају да не би требало да учествују или да наставе да учествују у испитивању предмета, о томе обавјештавају предсједника.

Правило 20

Кворум након изузећа чланова

Члан који, сходно одредбама правила 18 или 19, не учествује у испитивању пријаве, не чини дио кворума за вријеме таквог испитивања. Ако се предмет о ком је ријеч рјешава на Малом вијећу, биће прослијеђен Великом вијећу.

Поглавље 2

Велико вијеће

Правило 21

Надлежност Великог вијећа

1.   Велико вијеће доноси одлуке о:

(a)     меритуму пријава;

(b)    пријавама које му је прослиједило Мало вијећа према правилу 24 ст. 2 и 3, или одлуке према ставу 2(а), (б), (ц) и (д) и ставу 3 члана VIII Споразума у погледу пријава које је Мало вијеће разматрало, али није о њима постигло једногласну одлуку;

(c)     свим поступцима преиспитивања који се односе на одлуке бившег Дома које се налазе у поступку пред Комисијом, као и на одлуке о захтјеву за преиспитивање у таквим поступцима;

(d)    процедуралним и другим питањима која не спадају у домен горњег става 1(а)-(ц), ако Правилима није другачије одређено.

(e)     о унутрашњим питањима Комисије.

Правило 22

Кворум Великог вијећа

Кворум Великог вијећа у пленарном саставу чине четири члана.

Правило 23

Гласање Великог вијећа

 1. Одлуке Великог вијећа из правила 21, став 1(а), (б) и (ц), доносе се већином гласова свих чланова.
 2. Одлуке Великог вијећа из правила 21, став 1(д) и (е), доносе се већином присутних чланова.
 3. Ако је исти број гласова у званичном гласању, обавља се гласање прозивком, а предсједник има одлучујући глас.

Поглавље 3

Мало вијеће

Правило 24

Надлежност Малог вијећа

1.       Мало вијеће доноси одлуке о:

(a)     приједлогу одлуке о меритуму пријаве;

(b)    не/прихватљивости одлуке према ставу 2(а), (б), (ц) и (д) члана VIII Споразума или о обустављању разматрања, одбацивању или брисању пријаве сходно ставу 3 члана VIII Споразума;

(c)     о процедуралним питањима, у поступку пред Малим вијећем, ако Правилима није другачије одређено.

Правило 25

Кворум и засједања Малог вијећа

 1. Кворум Малог вијећа чине три члана.
 2. Вијеће се састаје сходно томе како то околности захтијевају или како одлучи предсједник Комисије.

Правило 26

Гласање Малог вијећа

 1. Одлуке Малог вијећа из правила 24, став 1(а), доносе се већином гласова свих чланова.
 2. Одлуке Малог вијећа из правила 24, став 1(б) и (ц), доносе се једногласно.

Правило 27

Просљеђивање пријава Малом и Великом вијећу Комисије

 1. Пријаве се просљеђују на Мало вијеће у складу са општим смјерницама које је донијело Велико вијеће.
 2. Када предмет у поступку пред Малим вијећем поставља озбиљна питања у вези са тумачењем Споразума, или неког од међународних споразума на који се он позива, или ако би рјешавање питања пред Малим вијећем могло да има исход који је у супротности с ранијом јуриспруденцијом бившег Дома или Комисије, Мало вијеће, прије доношења коначне одлуке, може да се одрекне надлежности у корист Великог вијећа.
 3. Предсједник може да одлучи да прослиједи на разматрање Великом вијећу сваку пријаву која је пред Малим вијећем, за коју му се учини:

(а) да поставља озбиљна питања у вези са тумачењем Споразума или било ког другог међународног споразума на који се он позива, или

(b) да је из било ког другог оправданог разлога такав поступак потребан.