Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio I
                 
 

Комисија за људска права при Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Комисија), на основу

 • Споразума о људским правима – Анекс 6 уз Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини – између Републике Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (у даљем тексту: Споразум),
 • члана 9 “Споразума у складу са чланом XIV Анекса 6 уз Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини” закљученог између истих страна у јануару 2005. године (у даљњем тексту: Споразум из 2005. године), те
 • према члану X ст. 1 и 2 и члану XII Споразума

на засједању од 17. јануара 2005. године, усваја

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЕ

КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРИ УСТАВНОМ СУДУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО I

Организација Комисије

Поглавље 1

Комисија

Правило 1

Независност и непристрасност Комисије

Комисија, установљена сходно Споразуму из 2005. године као судско тијело при Уставном суду Босне и Херцеговине с јурисдикцијом да одлучује о предметима које је примио Дом за људска права за Босну и Херцеговину (у даљњем тексту: Дом) у периоду до 31. децембра 2003. године, дјелује потпуно независно и непристрасно.

Правило 2

Комисија у Великом вијећу и Малом вијећу

1.       Комисија засједа у Великом вијећу и Малом вијећу.

2.       Велико вијеће чини пет чланова. Двоје судија Уставног суда Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) одређује Уставни суд из реда судија које бирају законодавна тијела ентитета сходно члану VI/1 а) Устава Босне и Херцеговине. Три преостала члана чине домаћи чланови избрани према члану 6 Споразума у складу са чланом XIV Анекса 6 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини од 22. и 25. септембра 2003. године.

3.       Мало вијеће чине три домаћа члана избрана према члану 6 Споразума у складу са чланом XIV Анекса 6 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини од 22. и 25. септембра 2003. године.

Поглавље 2

Чланови Комисије

Правило 3

Несмјењивост чланова и свечана изјава

 1. Чланови Комисије раде у својству судија и не могу да буду разријешени своје дужности за вријеме док траје мандат Комисије како је дефинисано у члану 3. Споразума из 2005. године.
 2. Прије преузимања дужности чланови Комисије, на првом састанку Комисије ком присуствују након именовања, дају и потписују сљедећу свечану изјаву у присуству предсједника Уставног суда:

Свечано изјављујем да ћу сва своја овлашћења и дужности извршавати часно и вјерно, непристрасно и савјесно и да ћу чувати тајност свих поступака пред Комисијом.

 1. Чланови Комисије уживају имунитет под истим условима као судије Уставног суда.

Правило 4

Редослијед првенства

 1. Чланови Комисије имају предност иза предсједника и потпредсједника зависно од дужине времена проведеног на дужности као чланови Комисије, односно ранијег Дома.
 2. Чланови који су именовани на дужност у исто вријеме имају предност према животној доби.
 3. Поново именовани чланови имају предност с обзиром на трајање њиховог претходног мандата у Дому или Комисији.

Правило 5

Оставка члана

О оставци члана обавјештава се предсједник Комисије који то обавјештење просљеђује предсједнику Уставног суда.

Поглавље 3

Предсједништво Комисије

Правило 6

Избор и дужности предсједника Комисије

1.       Велико вијеће Комисије, већином свих својих чланова, бира тајним гласањем предсједника Комисије између чланова Малог вијећа. Ако у првом кругу гласања ниједан кандидат не добије већину гласова, гласање ће се поновити за два кандидата који су добили највећи број гласова и сматраће се изабраним онај кандидат који у другом кругу добије већи број гласова. Ако ниједан од кандидата из другог круга гласања не добије већину гласова, избор ће се извршити ждријебом.

2.       Предсједник управља радом Комисије и предсједава засједањима Комисије у оба вијећа, те обавља и друге послове у складу са овим Правилима и Одлуком о организацији рада.

Правило 7

Избор потпредсједника

 1. Потпредсједника бира тајним гласањем Велико вијеће Комисије између чланова Малог вијећа. Ако у првом кругу гласања ниједан кандидат не добије већину гласова, гласање ће се поновити за два кандидата који су добили највећи број гласова и сматраће се изабраним онај кандидат који у другом кругу добије већи број гласова. Ако ниједан од кандидата из другог круга гласања не добије већину гласова, избор ће се извршити ждријебом.

Правило 8

Дужности потпредсједника Комисије

 1. Потпредсједник замјењује предсједника Комисије ако је он спријечен да обавља своје дужности предсједника или ако је мјесто предсједника упражњено.
 2. Предсједник Комисије може да повјери извјесне дужности потпредсједнику.

Правило 9

Замјена за предсједника и потпредсједника

Ако су предсједник и потпредсједник Комисије у исто вријеме спријечени да обављају своје дужности или ако су њихова мјеста истовремено упражњена, дужности предсједника Комисије обавља трећи члан Малог вијећа.

Правило 10

Повлачење предсједника и потпредсједника

Када предсједник или потпредсједник Комисије из неких посебних разлога сматрају да не би требало да предсједавају у одређеном предмету, замјењују се у складу са одредбама из правила 8 и правила 9.

Поглавље 4

Секретаријат Комисије

Правило 11

Именовање архивара, замјеника архивара и осталог особља

 1. Секретаријат Комисије састоји се од архивара, замјеника архивара и другог стручног, административног и техничког особља.
 2. Избор архивара и замјеника архивара врши Велико вијеће Комисије већином гласова свих својих чланова.
 3. Предсједник Комисије може да одлучи, из оправданих разлога, уз претходне консултације са члановима Комисије, о престанку уговора о ангажману особља из тачке 1 овог правила.
 4. Предсједник Комисије може, уз сагласност предсједника Уставног суда, а у складу са чл. 10, 13 и 14 Споразума из 2005. године, да одлучи о привременом распоређивању члана особља на друге одговарајуће послове у Секретаријату Комисије, односно Уставног суда.
 5. Особље које запошљава Комисија ће или потписати писмену изјаву о повјерљивости коју потписују и свједоци или ће на наредном засједању, прије него што почну да обављају било какве дужности, дати сљедећу изјаву:

Свечано изјављујем да ћу своје дужности обављати вјерно, независно, непристрасно и уз пуно поштовање обавезе повјерљивости.

 1. Секретаријат је смјештен у сједишту Уставног суда, у Сарајеву.

Правило 12

Регистровање пријава

У Секретаријату се води регистар пријава који је раније водио Дом, тј. Комисија.