Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio III
                 
 

DIO III

Procedura

Poglavlje 1.

Opća pravila

Pravilo 28.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Povjerenstva su bosanski, hrvatski i srpski.

Pravilo 29.

Zastupanje strana iz Sporazuma

Strane iz Sporazuma pred Povjerenstvom zastupaju njihovi zastupnici, kojima mogu pomagati savjetnici.

Pravilo 30.

Podnošenje prijava; zastupanje podnositelja prijava

 1. Osobe, nevladine organizacije ili grupe osoba koje tvrde da su žrtva povrede koju je počinila neka od strana ili koje nastupaju u ime navodnih žrtava koje su umrle ili nestale, a koji su podnijeli svoje prijave prije 31. prosinca 2003. godine bivšem Domu, prema članku VIII stavak 1. Sporazuma mogu nastaviti sa postupkom pred Povjerenstvom.
 2. Takvi podnositelji prijava mogu prema vlastitom izboru imenovati odvjetnike ili druge zastupnike koji će ih zastupati u postupcima pred Povjerenstvom.
 3. Svaki takav podnositelj prijave ili zastupnik se osobno pojavljuje pred Povjerenstvom:

(a) kako bi prezentirao prijavu na raspravi koju je zakazala Povjerenstvo, ili

(b) nekim drugim povodom, ako ga pozove Povjerenstvo.

 1. Povjerenstvo može osloboditi podnositelja prijave nazočnosti pred Povjerenstvom u slučajevima iz prethodnog stavka, ako je spriječen pojaviti se iz valjanog razloga.

Pravilo 31.

Amici curiae

 1. Povjerenstvo može u bilo kojoj fazi postupka dopustiti ili pozvati neko vladino ili nevladino tijelo ili organizaciju, pojedinca, ili grupu pojedinaca, a osobito Ombudsmane za ljudska prava koje imenuju Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska, da sudjeluju kao amicus curiae.
 2. Takvo se sudjelovanje može ograničiti na činjenična ili pravna pitanja naznačena odlukom Povjerenstva.
 3. Odluka Povjerenstva u predmetu sadržava proceduru koja će se slijediti.

Pravilo 32.

Postupanje Povjerenstva u posebnim slučajevima

 1. Povjerenstvo može, proprio motu ili na zahtjev strane, poduzeti svaku radnju koju smatra primjerenom ili potrebnom za propisno obavljanje svojih dužnosti prema Sporazumu.
 2. Povjerenstvo može odrediti jednog ili više svojih članova da poduzmu neku od takvih radnji u njegovo ime, posebice da saslušaju svjedoke ili vještake, pregledaju dokumente ili posjete neko mjesto. U tom slučaju, član ili članovi su dužni pravodobno izvijestiti Povjerenstvo o provedenim radnjama.
 3. U žurnom slučaju, kada Povjerenstvo ne zasjeda, predsjednik Povjerenstva ili, ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti, dopredsjednik može poduzeti potrebne radnje u ime Povjerenstva. Čim Povjerenstvo ponovno bude zasjedalo, bit će mu predočena svaka radnja koja je poduzeta prema ovom stavku.

Pravilo 33.

Spajanje prijava

Malo vijeće, tj. Veliko vijeće, može, ako smatra opravdanim, odrediti spajanje dvije ili više prijava, u kojima će Povjerenstvo voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku.

Pravilo 34.

Prioritet određenih prijava

 1. Povjerenstvo rješava prijave, u pravilu, po kronološkom redu.
 2. Izuzetno, Povjerenstvo može odlučiti dati određenoj prijavi prednost.
 3. Povjerenstvo daje posebnu prednost navodima o osobito teškim ili sistematskim povredama, koje se temelje na navodnoj diskriminaciji.

Pravilo 35.

Privremene mjere

 1. Prijave koje sadrže zahtjeve za izdavanje privremene mjere mogu se razmatrati prioritetno. Ukoliko Povjerenstvo ne zasjeda, predsjednik će odlučiti o utemeljenosti zahtjeva za izdavanjem privremene mjere.
 2. Povjerenstvo, a kada ne zasjeda, predsjednik odlučuje, u interesu strana ili zbog propisnog vođenja postupka, treba li narediti privremene mjere prema članku X stavak 1. Sporazuma.
 3. Povjerenstvo, a kada ne zasjeda, predsjednik svim dostupnim sredstvima izvješćuje o takvoj naredbi stranu na koju se ona odnosi, kako bi se osigurala njena djelotvorna implementacija sukladno Sporazumu.
 4. Kada predsjednik naredi privremenu mjeru o tome izvješćuje Povjerenstvo prema stavku 3. pravila 32.
 5. Odluka o privremenoj mjeri stupa na snagu u trenutku donošenja takve odluke.
 6. U slučaju kada naredba za privremene mjere više nije opravdana, Povjerenstvo takvu naredbu povlači formalnom odlukom.

Poglavlje 2.

Rasprave

Pravilo 36.

Javna priroda i organizacija rasprava

 1. Rasprave pred Povjerenstvom se održavaju javno.
 2. Tisak i javnost mogu biti isključeni sa cijele ili dijela rasprave u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijeva interes maloljetnika ili zaštita privatnog života strana, ili isključivo prema procjeni Povjerenstva u posebnim okolnostima gdje bi publicitet naškodio interesima pravde.
 3. Ako je podnositelj prijave nevladina organizacija ili grupa pojedinaca, Povjerenstvo utvrđuje imaju li oni koji se pred njom pojavljuju pravo zastupati ih.
 4. Povjerenstvo može ograničiti broj zastupnika ili savjetnika strana koji mogu prisustvovati kada smatra da je to u interesu propisnog vođenja rasprave.
 5. Strane se na vrijeme izvješćuju o odluci Povjerenstva da održi raspravu. Strane dostavljaju Povjerenstvu imena i funkcije osoba koje će se u njihovo ime pojaviti na raspravi.
 6. Odredbe ovih Pravila se primjenjuju mutatis mutandis na raspravama pred delegatima Povjerenstva sukladno pravilu 32. stavak 2.

Pravilo 37.

Propust strane da se pojavi

Kada strana propusti pojaviti se bez opravdanog razloga, Povjerenstvo može nastaviti s raspravom pod uvjetom da je takav tijek zadovoljavajući i sukladan odgovarajućem sudskom postupku prema stanju u spisu.

Pravilo 38.

Pozivanje pojedinih podnositelja prijava, vještaka i svjedoka

 1. Arhivar poziva svakog pojedinog podnositelja prijave, sudionika u postupku, vještaka ili drugu osobu koju Povjerenstvo želi saslušati kao svjedoka. Pozivi sadrže:

(a) strane u prijavi;

(b) činjenice ili pitanja u svezi kojih će dotična osoba biti saslušana;

(c) pripreme koje su napravljene, sukladno pravilu 42. st. 1. ili 2, kako bi se dotičnim osobama nadoknadili troškovi koje su pretrpjeli.

 1. Poziv i materijali za javnu raspravu se dostavljaju najkasnije 8 dana prije održavanja javne rasprave.
 2. Predsjednik može dopustiti svakoj od tih osoba, ako ne govori i ne razumije dovoljno neki od službenih jezika, da govori materinjim jezikom, u nazočnosti prevoditelja.

Pravilo 39.

Svečana prisega za svjedoke i vještake

Nakon utvrđivanja identiteta svjedoka ili vještaka, predsjednik ili opunomoćeni član o kojemu je riječ u pravilu 32. stavak 2. traži da oni daju sljedeću prisegu:

(a) za svjedoke:

“Svečano prisežem po časti i savjesti da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa drugo do istinu.”

(b) za vještake:

“Svečano prisežem po časti i savjesti da će moja izjava biti sukladna mojem iskrenom i profesionalnom uvjerenju.”

Pravilo 40.

Vođenje rasprava

 1. Predsjednik, dopredsjednik ili opunomoćeni član vodi raspravu ili ispitivanje svake osobe koju se saslušava. On određuje redoslijed po kojemu će strane i njihovi zastupnici biti saslušani.
 2. Svaki član može postavljati pitanja stranama ili osobama koje se saslušavaju s dopuštenjem predsjednika, dopredsjednika ili opunomoćenog člana.
 3. Strane i njihovi zastupnici mogu, također, postavljati pitanja bilo kojoj osobi koja se saslušava uz dopuštenje predsjednika, dopredsjednika ili opunomoćenog člana.

Pravilo 41.

Zapisnici sa rasprava

Arhivar, ili pravnik kojeg on odredi, je odgovoran za zapisnik koji treba sadržavati doslovan tijek rasprave pred Povjerenstvom. Kada se pravi tonski zapis, zapis će biti sastavni dio zapisnika.

Pravilo 42.

Troškovi

 1. Troškove kojima je bila izložena osoba koju je Povjerenstvo saslušalo u svojstvu svjedoka ili vještaka na zahtjev strane, snosi ili ta strana ili Povjerenstvo, o čemu odlučuje Povjerenstvo.
 2. Troškove kojima je bila izložena osoba koju Povjerenstvo saslušava proprio motu snosi Povjerenstvo.
 3. Kada Povjerenstvo pribavlja pismeno mišljenje vještaka ili se to čini na zahtjev Povjerenstva, sve nastale troškove snosi Povjerenstvo.
 4. Kada strana na zahtjev Povjerenstva podnese pismene dokaze, sve troškove snosi ili ta strana ili Povjerenstvo, o čemu odlučuje Povjerenstvo.
 5. Kada pismene dokaze, uključujući i nalaz vještaka, dostavi strana, ali ne na zahtjev Povjerenstva, sve troškove snosi ta strana, osim ako Povjerenstvo ne odluči drukčije.
 6. Iznos svih troškova i izdataka koje plaća Povjerenstvo prema ovom pravilu odobrava predsjednik.

Poglavlje 3.

Prijateljsko rješenje

Pravilo 43.

Prijateljska rješenja

 1. U bilo kojoj fazi tokom postupka Povjerenstvo može pokušati da se postigne prijateljsko rješenje spora na temelju poštivanja prava i sloboda navedenih u Sporazumu.
 2. Ako Povjerenstvo uspije u ostvarivanju takvog rješenja, sukladno odluci Velikog vijeća objavljuje izvješće i dostavlja ga Visokom predstavniku, o kojem je riječ u Aneksu 10 uz Opći okvirni sporazum sve dok takva funkcija postoji, zatim generalnim tajnicima Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) i Vijeća Europe, kao i stranama iz spora.
 3. Izvješće Povjerenstva uključuje kratak pregled o činjenicama i postignutom rješenju.
 4. Međutim, izvješće o rješenju u danom predmetu može biti povjerljivo bilo u cijelosti ili djelomično kada je to potrebno zbog zaštite ljudskih prava ili zbog sporazuma između Povjerenstva i strana o kojima se radi.
 5. Prijateljsko rješenje u predmetu, postignuto posredovanjem Povjerenstva, ima zakonsku snagu jednaku konačnoj odluci Povjerenstva.

Poglavlje 4.

Podnošenje, forma i sadržaj prijava

Pravilo 44.

Podnošenje prijava

 1. Svaka prijava prema članku VIII stavak 1. Sporazuma, o kojoj treba odlučiti Povjerenstvo sukladno članku 3. Sporazuma iz 2005. godine, morala je biti podnesena bivšem Domu zaključno sa 31. prosincem 2003. godine.
 2. Nadnevkom podnošenja prijave se smatra nadnevak prve obavijesti koju je dostavio podnositelj prijave.

Pravilo 45.

Forma prijave

 1. Prijava se podnosi pismeno i potpisuje ju podnositelj prijave ili njegov zastupnik.
 2. Kada prijavu podnese nevladina organizacija ili grupa osoba, potpisuju je one osobe koje su nadležne za zastupanje takve organizacije ili grupe. Povjerenstvo određuje jesu li osobe koje su potpisale prijavu ovlaštene to učiniti.
 3. Kada podnositelji prijave imaju zastupnika sukladno stavku 2. pravila 30, punomoć odvjetnika ili pismenu ovlast pribavlja njihov zastupnik ili zastupnici.

Pravilo 46.

Sadržaj prijave

 1. Prijava prema članku VIII stavak 1. Sporazuma sadrži:

(a) identitet podnositelja prijave, što podrazumijeva ime, dob, zanimanje i adresu, te identitet svake navodne žrtve što podrazumijeva, gdje to odgovara, ime, dob, zanimanje i adresu dotične osobe;

(b) ime, zanimanje i adresu zastupnika, ako ga ima;

(c) ime strane protiv koje je podnesena prijava;

(d) izjavu o činjenicama;

(e) izjavu o pravima koja su prema Sporazumu navodno prekršena i sve relevantne argumente;

(f) izjavu o privremenim mjerama ili drugim traženim pravnim lijekovima i svim relevantnim dokumentima.

 1. Podnositelji prijave, osim toga:

(a) dostavljaju informaciju o tomu jesu li zadovoljeni kriteriji postavljeni u članku VIII st. 2. i 3. Sporazuma;

(b) naznačuju je li predmet prijave već ranije bio podnesen bivšem Domu ili nekom drugom povjerenstvu ustanovljenom prema aneksima uz Opći okvirni sporazum ili u nekom drugom međunarodnom postupku presuđivanja, istrage ili rješavanja;

(c) navode na kojem službenom jeziku žele primiti odluke Doma (sada Povjerenstva);

(d) navode protive li se ili ne da njihov identitet bude objelodanjen javnosti.

 1. Prijave, osim onih koje podnese strana, bi trebale biti popunjene na tiskanici prijave koju je pripremio arhivar Povjerenstva.
 2. Propust da se ispoštuju zahtjevi postavljeni u navedenim st. 1. do 3. može dovesti do toga da Povjerenstvo ne prihvati prijavu.
 3. Podnositelji prijava su obvezni izvješćivati Povjerenstvo o svakoj promjeni adrese ili nekim drugim okolnostima relevantnim za prijavu. U slučaju da to propuste, Povjerenstvo može brisati prijavu.

Poglavlje 5.

Postupak ne/prihvaćanja prijave i preliminarna odluka o meritumu

Pravilo 47.

Informacije tuženoj strani u žurnim predmetima i suradnja s institucijama Bosne i Hercegovine

1.       Arhivar može u slučaju žurnosti, ne prejudicirajući poduzimanje nekih drugih koraka u proceduri, izvijestiti tuženu stranu iz prijave, svim dostupnim sredstvima, o podnošenju prijave i kratkom sadržaju predmeta te prijave.

2.       Institucije Bosne i Hercegovine, entiteta, pravne i fizičke osobe i drugi, dužni su Povjerenstvu, na njegov zahtjev, davati podatke i obavještenja potrebna za rad Povjerenstva i poduzimati, po nalogu Povjerenstva, radnje koje su od interesa za vođenje postupka.

3.       Povjerenstvo može, na obrazložen zahtjev relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, davati nužne informacije glede pojedinačnih predmeta iz rada Povjerenstva.

Pravilo 48.

Pismeni dio postupka

1.       Sudionici u postupku imaju pravo izvršiti uvid u spise Povjerenstva, a ovo pravo se može priznati, po obrazloženom prijedlogu, i drugim zainteresiranim stranama.

2.       Povjerenstvo dostavlja prijavu tuženoj strani radi davanja odgovora, odnosno dostavljanja spisa.

3.       Povjerenstvo može dostaviti prijavu i drugoj stranci u postupku u kojem je doneseno pobijano odlučenje, radi davanja odgovora.

4.       Nedostavljanje odgovora ne utiče na tijek postupka pred Povjerenstvom.

5.       Kad je prijava upućena Povjerenstvu nepotpuna ili ne sadrži podatke nužne za vođenje postupka, Povjerenstvo će zatražiti od podnositelja da u određenom roku, a najdulje za mjesec dana, te nedostatke otkloni pri čemu se podnositelju prijave može dostaviti tiskanica prijave i uputa o popunjavanju tiskanice, uz upozorenje da će se prijava brisati ukoliko se ne udovolji ovom zahtjevu Povjerenstva.

6.       Ako podnositelj, u roku iz stavka 5. ovog pravila, ne otkloni nedostatke, prijava će se brisati.

7.       Povjerenstvo određuje vremenski rok za sve informacije, zapažanja ili komentare zatražene od strana u postupku i drugih osoba koje su obvezne postupati po zahtjevu Povjerenstva.

8.       U slučaju odbacivanja, odbijanja, prekidanja razmatranja ili brisanja prijave prema st. 2. i 3. članka VIII Sporazuma, Povjerenstvo može donijeti odluku a da prethodno prijava nije dostavljеna drugoj stranci na izjašnjavanje.

Pravilo 49.

Iscrpljivanje pravnih lijekova

Povjerenstvo može, u pravilu, razmatrati prijavu ako su protiv presude, odnosno odluke, koja se njome pobija iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući po zakonu i ako se podnese u roku od 6 mjeseci od dana kada je podnositelj prijave primio odluku o posljednjem pravnom lijeku koji je koristio.

Pravilo 50.

Preliminarno razmatranje prijave

 1. Prijava nije prihvatljiva ako postoji koji od sljedećih slučajeva:

(a)     podnositelj prijave nije iscrpio pravne lijekove;

(b)    prijava je preuranjena;

(c)     protekao je rok za podnošenje prijave;

(d)    Povjerenstvo je o istoj stvari već odlučivala;

(e)     prijava je podnesena u nekom drugom postupku, ili je već predmet međunarodne istrage ili rješenja, ili je pred drugim Povjerenstvom osnovanom prema aneksu Općeg okvirnog sporazuma;

(f)      prijava je ratione temporis nekompatibilna sa Sporazumom;

(g)    prijava je ratione materiae nekompatibilna sa Sporazumom;

(h)     prijava je ratione personae nekompatibilna sa Sporazumom;

(i)       prijava je ratione loci nekompatibilna sa Sporazumom;

(j)       prijava je očito (prima facie) neutemeljena ili je zlouporabljeno pravo na podnošenje prijave.

 1. Povjerenstvo će obustaviti razmatranje prijave, odbaciti ili brisati prijavu ako postoji koji od sljedećih slučajeva:

(a)     podnositelj prijave je anoniman ili nedostupan;

(b)    podnositelj prijave je propustio u ostavljenom roku dopuniti/precizirati prijavu;

(c)     podnositelj je odustao od prijave;

(d)    stvar je već riješena;

(e)     nije opravdano nastaviti s razmatranjem prijave.

Pravilo 51.

Odluka Malog vijeća o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave i preliminarna odluka o meritumu

1.       Odluka Malog vijeća, kojom se prijava proglašava neprihvatljivom prema stavku 2(a), (b), (c) i (d) članka VIII Sporazuma ili o obustavi razmatranja, odbacivanju ili brisanju prijave prema stavku 3. članka VIII Sporazuma donosi se jednoglasno u pismenoj formi i arhivar je dostavlja podnositelju prijave i drugim strankama u postupku.

2.       Prijedlog odluke Malog vijeća o meritumu prijave donosi se većinom glasova u pisanoj formi i dostavlja se Velikom vijeću na potvrdu.

Pravilo 52.

Odluka Velikog vijeća o prihvatljivosti, o obustavi razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave

 1. U slučaju da Malo vijeće ne donese jednoglasnu odluku prema pravilu 51. stavak 1, prijava se upućuje Velikom vijeću na donošenje konačne odluke.
 2. Odluka Povjerenstva u Velikom vijeću prema stavku 2(a), (b), (c) i (d) i stavku 3. članka VIII Sporazuma donosi se u pismenoj formi i arhivar je dostavlja podnositelju prijave i ostalim strankama.
 3. U odluci Velikog vijeća se navodi je li donesena jednoglasno ili većinom glasova članova Vijeća. Obrazloženje će biti sastavni dio odluke.

Poglavlje 6.

Postupak nakon prihvaćanja prijave

Pravilo 53.

Razmatranje merituma

 1. Nakon proglašenja prijave prihvatljivom Povjerenstvo odlučuje o postupku koji slijedi:

(a) za ispitivanje prijave prema članku XI stavak 1. točka (a) Sporazuma o tomu ukazuju li ustanovljene činjenice ili ne da je tužena strana prekršila svoje obveze prema Sporazumu;

(b) s ciljem da osigura prijateljsko rješenje predmeta prema članku IX st. 1. i 2.

 1. Povjerenstvo može pozvati strane da dostave nove dokaze ili opažanja. Povjerenstvo odlučuje u svakom pojedinom predmetu bi li ta opažanja trebala biti dostavljena u pismenoj formi ili usmeno na raspravu.
 2. Povjerenstvo postavlja rok u kojem strane dostavljaju dodatne dokaze i pismena opažanja.

Pravilo 54.

Djelomična odluka

Veliko vijeće može donijeti djelomičnu odluku ako zahtjev sadrži više pitanja i ako to priroda slučaja omogućuje.

Pravilo 55.

Odluke o prihvatljivosti i meritumu

Kada smatra odgovarajućim, Veliko vijeće može odlučiti o prihvatljivosti i meritumu prijave u isto vrijeme.

Poglavlje 7.

Odluke o meritumu

Pravilo 56.

Propust strane da se pojavi ili prezentira svoj predmet

Povjerenstvo, u principu, ispituje samo ove povrede koje su iznesene u prijavi. U iznimnim slučajevima, propust strane da se pojavi ili da obrazloži svoj predmet ne sprječava Povjerenstvo da donese odluku u predmetu.

Pravilo 57.

Forma odluke o meritumu

Odluka sadrži:

(a)     imena predsjednika i ostalih članova koji čine Povjerenstvo u Velikom vijeću, kao i ime arhivara Povjerenstva;

(b)    nadnevke kada je usvojena i uručena;

(c)     opis strane ili strana;

(d)    imena zastupnika strana;

(e)     prikaz provedenog postupka;

(f)      kratak pregled podnesaka strana;

(g)    činjenice predmeta;

(h)     mišljenje Povjerenstva;

(i)       naređene pravne lijekove;

(j)       zaključke;

(k)     broj članova koji čine većinu.

Pravilo 58.

Sadržaj odluke o meritumu

Mišljenje Povjerenstva i zaključci odluke su posebice usmjereni na sljedeće:

(a)     ukazuju li utvrđene činjenice na to da je tužena strana prekršila svoje obveze iz Sporazuma i, ako je tako,

(b)    koje će korake poduzeti ta strana kako bi ispravila takav prekršaj, uključujući naredbe da se sa određenim djelovanjem prestane i od njega uzdrži, novčanu naknadu (uključujući kompenzaciju za materijalnu i nematerijalnu štetu) kao i naredbe za privremene mjere.

Pravilo 59.

Posebna odluka o pravnim lijekovima

I pored pravila 57(i) Povjerenstvo može, ako smatra potrebnim, odgoditi donošenje odluke o pravnim lijekovima u cjelini ili djelomično.

Pravilo 60.

Uručenje odluke

 1. Odluku potpisuju predsjednik i arhivar.
 2. Relevantne dijelove odluke može javno uručiti predsjednik, ili neki drugi član Povjerenstva kojeg je on ovlastio, na jednom od službenih jezika. Nije nužno da ostali članovi budu nazočni. Strane se pravodobno izvješćuju o nadnevku i vremenu uručenja odluke.
 3. Arhivar Povjerenstva dostavlja odluke, odlučene u meritumu, relevantnim stranama koje su sudjelovale u postupku.
 4. Veliko vijeće Povjerenstva može odlučiti da odluke u meritumu dostavi i Visokom predstavniku, o kojem je riječ u Aneksu 10 uz Opći okvirni sporazum, sve dok takva funkcija postoji, generalnim tajnicima Vijeća Europe i OSCE-a.
 5. Original, propisno potpisan i zapečaćen, pohranjuje se u arhivu Povjerenstva.

Poglavlje 8.

Objavljivanje odluka

Pravilo 61.

Objavljivanje odluka

 1. Arhivar je odgovoran za objavljivanje odluka Povjerenstva.
 2. Svaka odluka o meritumu, svaka odluka kojom se prijava proglašava prihvatljivom ili neprihvatljivom, odbacuje ili briše ili se obustavlja razmatranje prijave, odluka o zahtjevu za preispitivanje ili odluka o preispitivanju je dostupna javnosti. Naredbe koje se tiču privremenih mjera koje je donijelo Povjerenstvo dostupne su javnosti osim ako Povjerenstvo, ili neki član u ime Povjerenstva prema pravilu 32. st. 2. i 3. ne odluči drukčije. Ostale će odluke biti dostupne javnosti ako Povjerenstvo tako odluči.
 3. Od strana u Sporazumu se može zatražiti da objave odluke Povjerenstva u svojim službenim glasilima.

Poglavlje 9.

Postupak izvršenja odluka

Pravilo 62.

Izvršenje odluka

Odluke Povjerenstva su konačne i obvezne i dužna ih je poštovati svaka fizička i pravna osoba.

Svi organi vlasti tuženih strana u postupku pred Povjerenstvom su dužni, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ustavom, zakonom i Sporazumom provoditi odluke Povjerenstva.

Povjerenstvo, u cilju realiziranja pravnih lijekova, u svojoj odluci može, zaključcima, odrediti način i rok izvršenja odluke koju je donijelo Povjerenstvo.

U datim rokovima tužena strana, koja je obvezna izvršiti odluku Povjerenstva, dužna je dostaviti obavijest o poduzetim mjerama u cilju izvršenja odluke Povjerenstva, kako je to naznačeno u odluci.

U slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršenju ili obavještenju Povjerenstvu o poduzetim mjerama, Povjerenstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka Povjerenstva nije izvršena. Ovo se rješenje dostavlja nadležnom tužitelju i nadležnom agentu tužene strane.

Poglavlje 10.

Postupak preispitivanja

Pravilo 63.

Odluke Povjerenstva ne podliježu preispitivanju

Odluke Povjerenstva, bez obzira je li ih donijelo Malo ili Veliko vijeće, su konačne i obvezujuće u smislu čl. 7. i 8. Sporazuma iz 2005. godine i ne podliježu preispitivanju.

Pravilo 64.

Preispitivanje odluka bivšeg Doma

U slučaju da Povjerenstvo bude trebalo odlučivati u postupku preispitivanja koji se odnosi na odluke bivšeg Doma, postupa se na sljedeći način:

·                     Veliko vijeće odlučuje hoće li prihvatiti zahtjev za preispitivanjem i odlučuje o predmetu u kojem je prihvaćen zahtjev za preispitivanjem;

·                     u takvom odlučivanju Povjerenstvo primjenjuje mutatis mutandis odredbe pravila 63-66. Pravila procedure bivšeg Doma;

·                     unatoč navedenom, ne primjenjuje se postupak iz pravila 64. Pravila procedure bivšeg Doma za pribavljanje preporuke Vijeća o zahtjevu za preispitivanjem.

Pravilo 65.

Ispravljanje grešaka u odlukama

Povjerenstvo može izvršiti ispravke grešaka u pisanju, grešaka u izračunavanju ili očitih grešaka u svojim odlukama.