Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio II
                 
 

DIO II

Rad Povjerenstva

Poglavlje 1.

Opća pravila

Pravilo 13.

Sjedište Povjerenstva

 1. Sjedište Povjerenstva je u sjedištu Ustavnog suda u Sarajevu.
 2. Povjerenstvo, ako to smatra opravdanim, može odlučiti da drži zasjedanja na drugom mjestu.
 3. Povjerenstvo može odlučiti, u bilo kojem stadiju ispitivanja prijave, da je nužno istragu ili neku drugu djelatnost provesti negdje drugo ili da to može učiniti jedan ili više njenih članova.

Pravilo 14.

Zasjedanja Povjerenstva

 1. Povjerenstvo određuje broj i nadnevke zasjedanja.
 2. Odlukom predsjednika, Povjerenstvo se sastaje i u drugom terminu, ako to nalažu okolnosti.
 3. Članovi koji su zbog bolesti ili nekih drugih ozbiljnih razloga spriječeni u nazočenju cijelom ili dijelu zasjedanja Povjerenstva, ili u obavljanju neke druge dužnost, o tomu izvješćuju arhivara Povjerenstva što je moguće ranije, a on izvješćuje predsjednika.

Pravilo 15.

Povjerljivost rasprava

 1. Sve diskusije članova Povjerenstva i drugih osoba koje su nazočne sastancima Povjerenstva jesu i ostat će povjerljive. Na sastancima Povjerenstva, osim ako Povjerenstvo ne odluči drukčije, može biti nazočno samo osoblje Tajništva Povjerenstva.
 2. U bilo kojoj fazi ispitivanja prijave, osim ako Povjerenstvo ne odluči drukčije, predsjednik Povjerenstva, dopredsjednik Povjerenstva i arhivar mogu priopćiti informacije tisku u mjeri koja je primjerena legitimnim interesima strana i prema posebnim uputama Povjerenstva.

Pravilo 16.

Glasovanje i izdavanje mišljenja

 1. Nakon svake diskusije, a prije nego što se obavi zvanično glasovanje o nekom pitanju u Povjerenstvu, predsjednik može zatražiti od članova da o tomu iznesu svoje mišljenje ili da se obavi pokazno glasovanje.
 2. Glasovanje se vrši javno, dizanjem ruku. Povjerenstvo može odlučiti da se odluke donose tajnim glasovanjem.
 3. Glasovanje se vrši po redu po kojem su prijedlozi podneseni o čemu se prethodno može provesti preliminarno glasovanje. Prijedlog koji prilikom preliminarnog glasovanja dobije najviše glasova smatra se prvim prijedlogom pri konačnom glasovanju.
 4. U donošenju odluke Povjerenstva može sudjelovati samo član koji je sudjelovao u raspravi.
 5. Članovi ne mogu ostati uzdržani prilikom glasovanja o zaključcima odluke.
 6. Svaki član koji je sudjelovao u razmatranju predmeta ima pravo izuzeti svoje mišljenje, sukladno ili oprečno odluci, ili samo dati izjavu o neslaganju.
 7. Član ima pravo i dužnost izuzeto mišljenje, najkasnije u roku od petnaest dana, pismeno izložiti i obrazložiti.
 8. Izuzeto se mišljenje člana prilaže uz zapisnik sa sjednice i ulaže u predmet na koji se odnosi, a u donesenoj se odluci konstatira da je izuzeto mišljenje.
 9. Izuzeto se mišljenje prilaže uz odluku kao aneks, koji čini njezin sastavni dio.

Pravilo 17.

Zapisnici s razmatranja i rasprava

 1. Zapisnik sjednice Povjerenstva sadrži:

(a)     nadnevak održavanja sjednice;

(b)    imena nazočnih i izočnih članova;

(c)     imena drugih osoba nazočnih na sjednici;

(d)    predmet razmatranja i odluka Povjerenstva;

(e)     rezultat glasovanja, s naznakom koji je član glasovao protiv odluke, odnosno koji je izuzeo mišljenje;

(f)      druge zaključke koji su doneseni povodom rasprave o predmetu.

 1. U zapisnik se unosi kratak tijek rasprave i važnija pitanja koja su bila bitna za odlučivanje u predmetu.
 2. Kad je bila isključena javnost sa sjednice ili njezinog dijela, u zapisnik se unosi i konstatacija o tomu.
 3. Zapisnik sa sjednice Povjerenstva se usvaja na narednoj sjednici.
 4. Verificirani zapisnik sjednice Povjerenstva potpisuju predsjedatelj nadležnog vijeća i arhivar.
 5. Zapisnik je sastavni dio arhive Povjerenstva i čuva se sukladno zakonu o arhivu.

Pravilo 18.

Jamstvo nepristranosti članova

 1. Članovi ne sudjeluju u ispitivanju prijave pred Povjerenstvom ako:

(a) imaju neki osobni interes u predmetu;

(b) su u nekoj odluci o činjenicama na kojima je prijava utemeljena sudjelovali kao savjetnik bilo koje strane ili kao član nekog suda ili istražnog tijela.

 1. U slučaju bilo kakve dvojbe obzirom na stavak 1. ovog pravila ili pod nekim drugim okolnostima za koje se čini da bi mogle utjecati na nepristranost članova u ispitivanju prijave, ako ti članovi ili predsjednik smatraju da oni ne bi trebali sudjelovati, odlučuje Povjerenstvo.

Pravilo 19.

Izuzeće članova

Kada, iz nekih posebnih razloga, osim onih iz pravila 18, članovi smatraju da ne bi trebali sudjelovati ili nastaviti sudjelovanje u ispitivanju predmeta, o tomu izvješćuju predsjednika.

Pravilo 20.

Kvorum nakon izuzeća članova

Član koji, prema odredbama pravila 18. ili 19, ne sudjeluje u ispitivanju prijave, ne čini dio kvoruma za vrijeme takvog ispitivanja. Ako se predmet o kojemu je riječ rješava na Malom vijeću, bit će proslijeđen Velikom vijeću.

Poglavlje 2.

Veliko vijeće

Pravilo 21.

Nadležnost Velikog vijeća

1.   Veliko vijeće donosi odluke o:

(a)     meritumu prijava;

(b)    prijavama koje mu je proslijedilo Malo vijeća prema pravilu 24. st. 2. i 3, ili odluke prema stavku 2(a), (b), (c) i (d) i stavu 3. članka VIII Sporazuma u pogledu prijava koje je Malo vijeće razmatralo, ali nije o njima postiglo jednoglasnu odluku;

(c)     svim postupcima preispitivanja koji se odnose na odluke bivšeg Doma koje se nalaze u postupku pred Povjerenstvom, kao i na odluke o zahtjevu za preispitivanjem u takvim postupcima;

(d)    proceduralnim i drugim pitanjima koja ne spadaju u domenu gornjeg stavka 1(a)-(c), ako Pravilima nije drukčije određeno.

(e)     o unutarnjim pitanjima Povjerenstva.

Pravilo 22.

Kvorum Velikog vijeća

Kvorum Velikog vijeća u plenarnom sastavu čine četiri člana.

Pravilo 23.

Glasovanje Velikog vijeća

 1. Odluke Velikog vijeća iz pravila 21, stavak 1(a), (b) i (c), donose se većinom glasova svih članova.
 2. Odluke Velikog vijeća iz pravila 21, stavak 1(d) i (e), donose se većinom nazočnih članova.
 3. Ako je isti broj glasova u zvaničnom glasovanju, obavlja se glasovanje prozivkom, a predsjednik ima odlučujući glas.

Poglavlje 3.

Malo vijeće

Pravilo 24.

Nadležnost Malog vijeća

1.       Malo vijeće donosi odluke o:

(a)     prijedlogu odluke o meritumu prijave;

(b)    ne/prihvatljivosti odluke prema stavku 2(a), (b), (c) i (d) članka VIII Sporazuma ili o obustavi razmatranja, odbacivanju ili brisanju prijave prema stavku 3. članka VIII Sporazuma;

(c)     o proceduralnim pitanjima, u postupku pred Malim vijećem, ako Pravilima nije drukčije određeno.

Pravilo 25.

Kvorum i zasjedanja Malog vijeća

 1. Kvorum Malog vijeća čine tri člana.
 2. Vijeće se sastaje prema tomu kako to okolnosti zahtijevaju ili kako odluči predsjednik Povjerenstva.

Pravilo 26.

Glasovanje Malog vijeća

 1. Odluke Malog vijeća iz pravila 24, stavak 1(a), donose se većinom glasova svih članova.
 2. Odluke Malog vijeća iz pravila 24, stavak 1(b) i (c), donose se jednoglasno.

Pravilo 27.

Prosljeđivanje prijava Malom i Velikom vijeću Povjerenstva

 1. Prijave se prosljeđuju na Malo vijeće sukladno općim smjernicama koje je donijelo Veliko vijeće.
 2. Kada predmet u postupku pred Malim vijećem postavlja ozbiljna pitanja u svezi tumačenja Sporazuma, ili nekog od međunarodnih sporazuma na koji se on poziva, ili ako bi rješavanje pitanja pred Malim vijećem moglo imati ishod koji je oprečan ranijoj jurisprudenciji bivšeg Doma ili Povjerenstva, Malo se vijeće, prije donošenja konačne odluke, može odreći nadležnosti u korist Velikog vijeća.
 3. Predsjednik može odlučiti da proslijedi na razmatranje Velikom vijeću svaku prijavu koja je pred Malim vijećem, za koju mu se učini:

(a) da postavlja ozbiljna pitanja u svezi tumačenja Sporazuma ili bilo kojeg drugog međunarodnog sporazuma na koji se on poziva, ili

(b) da je iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga takav postupak potreban.