Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio I
                 
 

Povjerenstvo za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju

 • Sporazuma o ljudskim pravima – Aneks 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – između Republike Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu: Sporazum),
 • članka 9. “Sporazuma sukladno članku XIV Aneksa 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini” zaključenog između istih strana u siječnju 2005. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2005. godine), te
 • prema članku X st. 1. i 2. i članku XII Sporazuma

na zasjedanju od 17. siječnja 2005. godine, usvaja

PRAVILA PROCEDURE

POVJERENSTVA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU
BOSNE I HERCEGOVINE

DIO I

Organizacija Povjerenstva

Poglavlje 1.

Povjerenstvo

Pravilo 1.

Neovisnost i nepristranost Povjerenstva

Povjerenstvo, ustanovljeno prema Sporazumu iz 2005. godine kao sudsko tijelo pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine s jurisdikcijom odlučivanja o predmetima koje je primio Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Dom) u razdoblju do 31. prosinca 2003. godine, djeluje potpuno neovisno i nepristrano.

Pravilo 2.

Povjerenstvo u Velikom vijeću i Malom vijeću

1.       Povjerenstvo zasjeda u Velikom vijeću i Malom vijeću.

2.       Veliko vijeće čini pet članova. Dvoje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud) određuje Ustavni sud iz reda sudaca koje biraju zakonodavna tijela entiteta prema članku VI/1.(a) Ustava Bosne i Hercegovine. Tri preostala člana čine domaći članovi izbrani prema članku 6. Sporazuma sukladno članku XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 22. i 25. rujna 2003. godine.

3.       Malo vijeće čine tri domaća člana izbrana prema članku 6. Sporazuma sukladno članku XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 22. i 25. rujna 2003. godine.

Poglavlje 2.

Članovi Povjerenstva

Pravilo 3.

Nesmjenjivost članova i svečana izjava

 1. Članovi Povjerenstva rade u svojstvu sudaca i ne mogu biti razriješeni svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata Povjerenstva kako je definirano u članku 3. Sporazuma iz 2005. godine.
 2. Prije preuzimanja dužnosti članovi Povjerenstva, na prvom sastanku Povjerenstva kojem prisustvuju nakon imenovanja, daju i potpisuju sljedeću svečanu prisegu u nazočnosti predsjednika Ustavnog suda:

Svečano prisežem da ću sve svoje ovlasti i dužnosti izvršavati časno i vjerno, nepristrano i savjesno i da ću čuvati tajnost svih postupaka pred Povjerenstvom.

 1. Članovi Povjerenstva uživaju imunitet pod istim uvjetima kao suci Ustavnog suda.

Pravilo 4.

Redoslijed prvenstva

 1. Članovi Povjerenstva imaju prednost iza predsjednika i dopredsjednika ovisno o duljini vremena provedenog na dužnosti kao članovi Povjerenstva, odnosno ranijeg Doma.
 2. Članovi koji su imenovani na dužnost u isto vrijeme imaju prednost prema životnoj dobi.
 3. Ponovno imenovani članovi imaju prednost obzirom na trajanje njihovog prethodnog mandata u Domu ili Povjerenstvu.

Pravilo 5.

Ostavka člana

O ostavci člana izvješćuje se predsjednik Povjerenstva koji tu obavijest prosljeđuje predsjedniku Ustavnog suda.

Poglavlje 3.

Predsjedništvo Povjerenstva

Pravilo 6.

Izbor i dužnosti predsjednika Povjerenstva

1.       Veliko vijeće Povjerenstva, većinom svih svojih članova, bira tajnim glasovanjem predsjednika Povjerenstva između članova Malog vijeća. Ako u prvom krugu glasovanja nijedan kandidat ne dobije većinu glasova, glasovanje će se ponoviti za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova i smatrat će se izabranim onaj kandidat koji u drugom krugu dobije veći broj glasova. Ako nijedan od kandidata iz drugog kruga glasovanja ne dobije većinu glasova, izbor će se izvršiti ždrijebanjem.

2.       Predsjednik upravlja radom Povjerenstva i predsjedava zasjedanjima Povjerenstva u oba vijeća, te obavlja i druge poslove sukladno ovim Pravilima i Odluci o organizaciji rada.

Pravilo 7.

Izbor dopredsjednika

 1. Dopredsjednika bira tajnim glasovanjem Veliko vijeće Povjerenstva između članova Malog vijeća. Ako u prvom krugu glasovanja nijedan kandidat ne dobije većinu glasova, glasovanje će se ponoviti za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova i smatrat će se izabranim onaj kandidat koji u drugom krugu dobije veći broj glasova. Ako nijedan od kandidata iz drugog kruga glasovanja ne dobije većinu glasova, izbor će se izvršiti ždrijebanjem.

Pravilo 8.

Dužnosti dopredsjednika Povjerenstva

 1. Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Povjerenstva ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti predsjednika ili ako je mjesto predsjednika upražnjeno.
 2. Predsjednik Povjerenstva može povjeriti izvjesne dužnosti dopredsjedniku.

Pravilo 9.

Zamjena za predsjednika i dopredsjednika

Ako su predsjednik i dopredsjednik Povjerenstva u isto vrijeme spriječeni u obavljanju svoje dužnosti ili ako su njihova mjesta istodobno upražnjena, dužnosti predsjednika Povjerenstva obavlja treći član Malog vijeća.

Pravilo 10.

Povlačenje predsjednika i dopredsjednika

Kada predsjednik ili dopredsjednik Povjerenstva iz nekih posebnih razloga smatraju da ne bi trebali predsjedavati u određenom predmetu, zamjenjuju se sukladno odredbama iz pravila 8. i pravila 9.

Poglavlje 4.

Tajništvo Povjerenstva

Pravilo 11.

Imenovanje arhivara, zamjenika arhivara i ostalog osoblja

 1. Tajništvo Povjerenstva se sastoji od arhivara, zamjenika arhivara i drugog stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja.
 2. Izbor arhivara i zamjenika arhivara vrši Veliko vijeće Povjerenstva većinom glasova svih svojih članova.
 3. Predsjednik Povjerenstva može odlučiti, iz opravdanih razloga, uz prethodno konzultiranje s članovima Povjerenstva, o prestanku ugovora o angažmanu osoblja iz točke 1. ovog pravila.
 4. Predsjednik Povjerenstva može, uz suglasnost predsjednika Ustavnog suda, a sukladno čl. 10, 13. i 14. Sporazuma iz 2005. godine, odlučiti o privremenom raspoređivanju člana osoblja na druge odgovarajuće poslove u Tajništvu Povjerenstva, odnosno Ustavnog suda.
 5. Osoblje koje upošljava Povjerenstvo će ili potpisati pismenu izjavu o povjerljivosti koju potpisuju i svjedoci ili će na narednom zasjedanju, prije nego što počnu obavljati bilo kakve dužnosti, dati sljedeću prisegu:

Svečano prisežem da ću svoje dužnosti obavljati vjerno, neovisno, nepristrano i uz puno poštivanje obveze povjerljivosti.

 1. Tajništvo je smješten u sjedištu Ustavnog suda, u Sarajevu.

Pravilo 12.

Registriranje prijava

U Tajništvu se vodi registar prijava koji je ranije vodio Dom, tj. Povjerenstvo.