Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio III
                 
 

DIO III

Procedura

Poglavlje 1.

Opća pravila

Pravilo 28.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Komisije su bosanski, hrvatski i srpski.

Pravilo 29.

Zastupanje strana iz Sporazuma

Strane iz Sporazuma pred Komisijom zastupaju njihovi zastupnici, kojima mogu pomagati savjetnici.

Pravilo 30.

Podnošenje prijava; zastupanje podnosilaca prijava

 1. Osobe, nevladine organizacije ili grupe osoba koje tvrde da su žrtva povrede koju je počinila neka od strana ili koje nastupaju u ime navodnih žrtava koje su umrle ili nestale, a koji su podnijeli svoje prijave prije 31. decembra 2003. godine bivšem Domu, prema članu VIII stav 1. Sporazuma mogu nastaviti sa postupkom pred Komisijom.
 2. Podnosioci prijava iz prethodnog stava  mogu prema vlastitom izboru ovlastiti advokate ili druge zastupnike koji će ih zastupati u postupcima pred Komisijom.
 3. Podnosilac prijave ili zastupnik se osobno pojavljuje pred Komisijom:

(a) kako bi prezentirao prijavu na raspravi koju je zakazala Komisija, ili

(b) nekim drugim povodom, ako ga pozove Komisija.

 1. Komisija može osloboditi podnosioca prijave od prisustva pred Komisijom u slučajevima iz prethodnog stava, ako je spriječen da se pojavi iz opravdanog razloga.

Pravilo 31.

Amici curiae

 1. Komisija može u bilo kojoj fazi postupka dozvoliti ili pozvati neko vladino ili nevladino tijelo ili organizaciju, pojedinca, ili grupu pojedinaca, a naročito Ombudsmene za ljudska prava koje imenuju Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska, da učestvuju kao amicus curiae.
 2. Takvo učešće se može ograničiti na činjenična ili pravna pitanja naznačena odlukom Komisije.
 3. Odluka Komisije u predmetu sadržava proceduru koja će se slijediti.

Pravilo 32.

Postupanje Komisije u posebnim slučajevima

 1. Komisija može, proprio motu ili na zahtjev strane, poduzeti svaku radnju koju smatra primjerenom ili potrebnom za obavljanje svojih dužnosti prema Sporazumu.
 2. Komisija može odrediti jednog ili više svojih članova da poduzmu neku od radnji iz prethodnog stava u njeno ime, posebno da saslušaju svjedoke ili vještake, pregledaju dokumente ili posjete neko mjesto. U tom slučaju, član ili članovi su dužni da pravovremeno obavijeste Komisiju o provedenim radnjama.
 3. U hitnom slučaju, kada Komisija ne zasjeda, predsjednik Komisije ili, ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti, potpredsjednik može poduzeti potrebne radnje u ime Komisije. Čim Komisija ponovo bude zasjedala, bit će joj predočena svaka radnja koja je poduzeta prema ovom stavu.

Pravilo 33.

Spajanje prijava

Malo vijeće, tj. Veliko vijeće, može, ako smatra opravdanim, odrediti spajanje dvije ili više prijava, u kojima će Komisija voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku.

Pravilo 34.

Prioritet određenih prijava

 1. Komisija rješava prijave, u pravilu, po hronološkom redu.
 2. Izuzetno, Komisija može odlučiti da određenoj prijavi da prednost.
 3. Komisija daje posebnu prednost navodima o naročito teškim ili sistematskim povredama, koje se temelje na navodnoj diskriminaciji.

Pravilo 35.

Privremene mjere

 1. Prijave koje sadrže zahtjeve za izdavanje privremene mjere mogu se razmatrati prioritetno. Ukoliko Komisija ne zasjeda, predsjednik će odlučiti o osnovanosti zahtjeva za izdavanje privremene mjere.
 2. Kada Komisija ne zasjeda, predsjednik odlučuje, u interesu strana ili zbog propisnog vođenja postupka, o izdavanju naredbe za privremenu mjeru prema članu X stav 1. Sporazuma i svim dostupnim sredstvima obavještava stranu na koju se ona odnosi o izdatoj naredbi za privremenu mjeru, kako bi se osigurala njena djelotvorna implementacija u skladu sa Sporazumom.
 3. Kada predsjednik naredi privremenu mjeru o tome obavještava Komisiju prema stavu 3. pravila 32.
 4. Odluka o privremenoj mjeri stupa na snagu u trenutku donošenja takve odluke.
 5. U slučaju kada naredba za privremene mjere više nije opravdana, Komisija takvu naredbu povlači formalnom odlukom.

Poglavlje 2.

Rasprave

Pravilo 36.

Javna priroda i organizacija rasprava

 1. Rasprave pred Komisijom se održavaju javno.
 2. Štampa i javnost mogu biti isključeni sa cijele ili dijela rasprave u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijeva interes maloljetnika ili zaštita privatnog života strana, ili isključivo prema procjeni Komisije u posebnim okolnostima gdje bi publicitet naškodio interesima pravde.
 3. Ako je podnosilac prijave nevladina organizacija ili grupa pojedinaca, Komisija utvrđuje imaju li oni koji se pred njom pojavljuju pravo da ih zastupaju.
 4. Komisija može ograničiti broj zastupnika ili savjetnika strana koji mogu prisustvovati kada smatra da je to u interesu propisnog vođenja rasprave.
 5. Strane se na vrijeme obavještavaju o odluci Komisije da održi raspravu. Strane dostavljaju Komisiji imena i funkcije osoba koje će se u njihovo ime pojaviti na raspravi.
 6. Odredbe ovih Pravila se primjenjuju mutatis mutandis na raspravama pred delegatima Komisije u skladu sa pravilom 32. stav 2.

Pravilo 37.

Propust strane da se pojavi

Kada strana propusti da se pojavi bez opravdanog razloga, Komisija može nastaviti sa raspravom pod uvjetom da je takav tok zadovoljavajući i u skladu s odgovarajućim sudskim postupkom prema stanju u spisu.

Pravilo 38.

Pozivanje pojedinih podnosilaca prijava, vještaka i svjedoka

 1. Arhivar poziva svakog pojedinog podnosioca prijave, sudionika u postupku, vještaka ili drugu osobu koju Komisija želi saslušati kao svjedoka. Pozivi sadrže:

(a) strane u prijavi;

(b) činjenice ili pitanja u vezi sa kojima će dotična osoba biti saslušana;

(c) pripreme koje su napravljene, u skladu sa pravilom 42. st. 1. ili 2, kako bi se dotičnim osobama nadoknadili troškovi koje su pretrpjeli.

 1. Poziv i materijali za javnu raspravu dostavljaju se najkasnije 8 dana prije održavanja javne rasprave.
 2. Predsjednik može dozvoliti svakoj od tih osoba, ako ne govori i ne razumije dovoljno neki od službenih jezika, da govori maternjim jezikom, u prisustvu prevodioca.

Pravilo 39.

Svečana zakletva za svjedoke i vještake

Nakon utvrđivanja identiteta svjedoka ili vještaka, predsjednik ili opunomoćeni član o kojem je riječ u pravilu 32. stav 2. traži da oni daju sljedeću izjavu:

(a) za svjedoke:

“Svečano izjavljujem po časti i savjesti da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa drugo do istinu.”

(b) za vještake:

“Svečano izjavljujem po časti i savjesti da će moja izjava biti u skladu sa mojim iskrenim i profesionalnim uvjerenjem.”

Pravilo 40.

Vođenje rasprava

 1. Predsjednik, potpredsjednik ili opunomoćeni član vodi raspravu ili ispitivanje svake osobe koju se saslušava. On određuje redoslijed po kojem će strane i njihovi predstavnici biti saslušani.
 2. Svaki član može postavljati pitanja stranama ili osobama koje se saslušavaju s dopuštenjem predsjednika, potpredsjednika ili opunomoćenog člana.
 3. Strane i njihovi predstavnici mogu, također, postavljati pitanja bilo kojoj osobi koja se saslušava uz dopuštenje predsjednika, potpredsjednika ili opunomoćenog člana.

Pravilo 41.

Zapisnici sa rasprava

Arhivar, ili pravnik kojeg on odredi, je odgovoran za zapisnik koji treba da sadrži doslovan tok rasprave pred Komisijom. Kada se pravi tonski zapis, zapis će biti sastavni dio zapisnika.

Pravilo 42.

Troškovi

 1. Troškove kojima je bila izložena osoba koju je Komisija saslušala u svojstvu svjedoka ili vještaka na zahtjev strane, snosi ili ta strana ili Komisija, o čemu odlučuje Komisija.
 2. Troškove kojima je bila izložena osoba koju Komisija saslušava proprio motu snosi Komisija.
 3. Kada Komisija pribavlja pismeno mišljenje vještaka ili se to čini na njen zahtjev, sve nastale troškove snosi Komisija.
 4. Kada strana na zahtjev Komisije podnese pismene dokaze, sve troškove snosi ili ta strana ili Komisija, o čemu odlučuje Komisija.
 5. Kada pismene dokaze, uključujući i nalaz vještaka, dostavi strana, ali ne na zahtjev Komisije, sve troškove snosi ta strana, osim ako Komisija ne odluči drukčije.
 6. Iznos svih troškova i izdataka koje plaća Komisija prema ovom pravilu odobrava predsjednik.

Poglavlje 3.

Prijateljsko rješenje

Pravilo 43.

Prijateljska rješenja

 1. U bilo kojoj fazi tokom postupka Komisija može pokušati da se postigne prijateljsko rješenje spora na osnovu poštivanja prava i sloboda navedenih u Sporazumu.
 2. Ako Komisija uspije u ostvarivanju takvog rješenja, u skladu sa odlukom Velikog vijeća objavljuje izvještaj i dostavlja ga Visokom predstavniku, o kojem je riječ u Aneksu 10 uz Opći okvirni sporazum sve dok takva funkcija postoji, zatim generalnim sekretarima Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) i Vijeća Evrope, kao i stranama iz spora.
 3. Izvještaj Komisije uključuje kratak pregled o činjenicama i postignutom rješenju.
 4. Međutim, izvještaj o rješenju u datom predmetu može biti povjerljiv bilo u cijelosti ili djelimično kada je to potrebno zbog zaštite ljudskih prava ili zbog sporazuma između Komisije i strana o kojima se radi.
 5. Prijateljsko rješenje u predmetu, postignuto posredovanjem Komisije, ima zakonsku snagu jednaku konačnoj odluci Komisije.

Poglavlje 4.

Podnošenje, forma i sadržaj prijava

Pravilo 44.

Podnošenje prijava

 1. Svaka prijava prema članu VIII stav 1. Sporazuma, o kojoj treba odlučiti Komisija u skladu sa članom 3. Sporazuma iz 2005. godine, morala je biti podnesena bivšem Domu zaključno sa 31. decembrom 2003. godine.
 2. Datumom podnošenja prijave se smatra datum prve obavijesti koju je dostavio podnosilac prijave.

Pravilo 45.

Forma prijave

 1. Prijava se podnosi pismeno i potpisuje ju podnosilac prijave ili njegov zastupnik.
 2. Prijave podnesene od strane nevladine organizacije ili grupa osoba, potpisuje osoba koje je nadležna da zastupa takvu organizaciju ili grupu. Komisija određuje jesu li osobe koje su potpisale prijavu ovlaštene da to učine.
 3. Kada podnosioci prijave imaju zastupnika u skladu sa stavom 2. pravila 30, punomoć advokata ili pismeno ovlaštenje pribavlja njihov zastupnik ili zastupnici.

Pravilo 46.

Sadržaj prijave

 1. Prijava prema članu VIII stav 1. Sporazuma sadrži:

(a) identitet podnosioca prijave, što podrazumijeva ime, dob, zanimanje i adresu, te identitet svake navodne žrtve što podrazumijeva, gdje to odgovara, ime, dob, zanimanje i adresu dotične osobe;

(b) ime, zanimanje i adresu zastupnika, ako ga ima;

(c) ime strane protiv koje je podnesena prijava;

(d) izjavu o činjenicama;

(e) izjavu o pravima koja su prema Sporazumu navodno prekršena i sve relevantne argumente;

(f) izjavu o privremenim mjerama ili drugim traženim pravnim lijekovima i svim relevantnim dokumentima.

 1. Podnosioci prijave, osim toga:

(a) dostavljaju informaciju o tome jesu li zadovoljeni kriteriji postavljeni u članu VIII st. 2. i 3. Sporazuma;

(b) naznačavaju je li predmet prijave već ranije bio podnesen bivšem Domu ili nekoj drugoj komisiji ustanovljenoj prema aneksima uz Opći okvirni sporazum ili u nekom drugom međunarodnom postupku presuđivanja, istrage ili rješavanja;

(c) navode na kojem službenom jeziku žele da prime odluke Doma (sada Komisije);

(d) navode protive li se ili ne da njihov identitet bude objelodanjen javnosti.

 1. Prijave, osim onih koje podnese strana, trebaju biti popunjene na obrascu prijave koji je pripremio arhivar Komisije.
 2. Prijave koje ne ispunjavaju uslove iz st. 1. do 3. Komisija ne mora prihvatiti.
 3. Podnosioci prijava su obavezni da obavještavaju Komisiju o svakoj promjeni adrese ili nekim drugim okolnostima relevantnim za prijavu. U slučaju da to propuste, Komisija može brisati prijavu.

Poglavlje 5.

Postupak ne/prihvatanja prijave i preliminarna odluka o meritumu

Pravilo 47.

Informacije tuženoj strani u hitnim predmetima i saradnja sa institucijama Bosne i Hercegovine

1.      Arhivar može u slučaju hitnosti, ne prejudicirajući poduzimanje nekih drugih koraka u proceduri, obavijestiti tuženu stranu iz prijave, svim dostupnim sredstvima, o podnošenju prijave i kratkom sadržaju predmeta te prijave.

2.      Institucije Bosne i Hercegovine, entiteta, pravna i fizička lica i drugi, dužni su Komisiji, na njen zahtjev, davati podatke i obavještenja potrebna za rad Komisije i, po njenom nalogu, poduzimati radnje koje su od interesa za vođenje postupka.

3.      Komisija može, na obrazložen zahtjev relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, davati neophodne informacije u pogledu pojedinačnih predmeta iz rada Komisije.

Pravilo 48.

Pismeni dio postupka

1.      Sudionici u postupku imaju pravo izvršiti uvid u spise Komisije, a ovo pravo se može priznati, po obrazloženom prijedlogu, i drugim zainteresiranim stranama.

2.      Komisija dostavlja prijavu tuženoj strani radi davanja odgovora, odnosno dostavljanja spisa.

3.      Komisija može dostaviti prijavu i protivnoj strani podnosioca prijave u postupku pred domaćim organima, radi davanja odgovora.

4.      Nedostavljanje odgovora ne utiče na tok postupka pred Komisijom.

5.      Kad je prijava upućena Komisiji nepotpuna ili ne sadrži podatke neophodne za vođenje postupka, Komisija će zatražiti od podnosioca da u određenom roku, a najduže za mjesec dana, te nedostatke otkloni pri čemu se podnosiocu prijave može dostaviti obrazac prijave i uputa o popunjavanju obrasca, uz upozorenje da će se prijava brisati ukoliko se ne udovolji ovom zahtjevu Komisije.

6.      Ako podnosilac, u roku iz stava 5. ovog pravila, ne otkloni nedostatke, prijava će se brisati.

7.      Komisija određuje vremenski rok za sve informacije, zapažanja ili komentare zatražene od strana u postupku i drugih lica koja su obavezna da postupaju po zahtjevu Komisije.

8.      U slučaju odbacivanja, odbijanja, prekidanja razmatranja ili brisanja prijave prema st. 2. i 3. člana VIII Sporazuma, Komisija može donijeti odluku a da prethodno prijava nije dostavljеna drugoj stranci na izjašnjavanje.

Pravilo 49.

Iscrpljivanje pravnih lijekova

Komisija može, u pravilu, razmatrati prijavu ako su protiv presude, odnosno odluke, koja se njome pobija iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući po zakonu i ako se podnese u roku od 6 mjeseci od dana kada je podnosilac prijave primio odluku o posljednjem pravnom lijeku koji je koristio.

Pravilo 50.

Preliminarno razmatranje prijave

 1. Prijava nije prihvatljiva ako postoji koji od sljedećih slučajeva:

(a)    podnosilac prijave nije iscrpio pravne lijekove;

(b)   prijava je preuranjena;

(c)    protekao je rok za podnošenje prijave;

(d)   Komisija je o istoj stvari već odlučivala;

(e)    prijava je podnesena u nekom drugom postupku, ili je već predmet međunarodne istrage ili rješenja, ili je pred drugom Komisijom osnovanom prema aneksu Općeg okvirnog sporazuma;

(f)    prijava je ratione temporis nekompatibilna sa Sporazumom;

(g)   prijava je ratione materiae nekompatibilna sa Sporazumom;

(h)   prijava je ratione personae nekompatibilna sa Sporazumom;

(i)     prijava je ratione loci nekompatibilna sa Sporazumom;

(j)     prijava je očigledno (prima facie) neosnovana ili je zloupotrijebljeno pravo na podnošenje prijave.

 1. Komisija će obustaviti razmatranje prijave, odbaciti ili brisati prijavu ako postoji koji od sljedećih slučajeva:

(a)    podnosilac prijave je anoniman ili nedostupan;

(b)   podnosilac prijave je propustio da u ostavljenom roku dopuni/precizira prijavu;

(c)    podnosilac je odustao od prijave;

(d)   stvar je već riješena;

(e)    nije opravdano nastaviti s razmatranjem prijave.

Pravilo 51.

Odluka Malog vijeća o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave i preliminarna odluka o meritumu

1.      Odluka Malog vijeća, kojom se prijava proglašava neprihvatljivom prema stavu 2(a), (b), (c) i (d) člana VIII Sporazuma ili o obustavljanju razmatranja, odbacivanju ili brisanju prijave prema stavu 3. člana VIII Sporazuma donosi se jednoglasno u pisanoj formi i arhivar je dostavlja podnosiocu prijave i drugim strankama u postupku.

2.      Prijedlog odluke Malog vijeća o meritumu prijave donosi se većinom glasova u pisanoj formi i dostavlja se Velikom vijeću na potvrdu.

Pravilo 52.

Odluka Velikog vijeća o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave

 1. U slučaju da Malo vijeće ne donese jednoglasnu odluku prema pravilu 51. stav 1, prijava se upućuje Velikom vijeću da donese konačnu odluku.
 2. Odluka Komisije u Velikom vijeću prema stavu 2(a), (b), (c) i (d) i stavu 3. člana VIII Sporazuma donosi se u pisanoj formi i arhivar je dostavlja podnosiocu prijave i ostalim strankama.
 3. U odluci Velikog vijeća navodi se da je donesena jednoglasno ili većinom glasova članova Vijeća. Obrazloženje je sastavni dio odluke.

Poglavlje 6.

Postupak nakon prihvatanja prijave

Pravilo 53.

Razmatranje merituma

 1. Nakon proglašavanja prijave prihvatljivom Komisija odlučuje o postupku koji slijedi:

(a) za ispitivanje prijave prema članu XI stav 1. tačka (a) Sporazuma o tome ukazuju li ustanovljene činjenice ili ne da je tužena strana prekršila svoje obaveze prema Sporazumu;

(b) s ciljem da osigura prijateljsko rješenje predmeta prema članu IX st. 1. i 2.

 1. Komisija može pozvati strane da dostave nove dokaze ili zapažanja. Komisija odlučuje u svakom pojedinom predmetu bi li ta zapažanja trebala biti dostavljena u pisanoj formi ili usmeno na raspravu.
 2. Komisija postavlja rok u kojem strane dostavljaju dodatne dokaze i pismena zapažanja.

Pravilo 54.

Djelimična odluka

Veliko vijeće može donijeti djelimičnu odluku ako zahtjev sadrži više pitanja i ako to priroda slučaja omogućava.

Pravilo 55.

Odluke o prihvatljivosti i meritumu

Kada smatra odgovarajućim, Veliko vijeće može odlučiti o prihvatljivosti i meritumu prijave u isto vrijeme.

Poglavlje 7.

Odluke o meritumu

Pravilo 56.

Propust strane da se pojavi ili prezentira svoj predmet

Komisija, u principu, ispituje samo ove povrede koje su iznesene u prijavi. U izuzetnim slučajevima, propust strane da se pojavi ili da obrazloži svoj predmet ne sprječava Komisiju da donese odluku u predmetu.

Pravilo 57.

Forma odluke o meritumu

Odluka sadrži:

(a)    imena predsjednika i ostalih članova koji čine Komisiju u Velikom vijeću, kao i ime arhivara Komisije;

(b)   datume kada je usvojena i uručena;

(c)    opis strane ili strana;

(d)   imena zastupnika strana;

(e)    prikaz provedenog postupka;

(f)    kratak pregled podnesaka strana;

(g)   činjenice predmeta;

(h)   mišljenje Komisije;

(i)     naređene pravne lijekove;

(j)     zaključke;

(k)   broj članova koji čine većinu.

Pravilo 58.

Sadržaj odluke o meritumu

Mišljenje Komisije i zaključci odluke posebno su usmjereni na sljedeće:

(a)    ukazuju li utvrđene činjenice na to da je tužena strana prekršila svoje obaveze iz Sporazuma i, ako je tako,

(b)   koje će korake poduzeti ta strana kako bi ispravila takav prekršaj, uključujući naredbe da se sa određenim djelovanjem prestane i od njega uzdrži, novčanu naknadu (uključujući kompenzaciju za materijalnu i nematerijalnu štetu) kao i naredbe za privremene mjere.

Pravilo 59.

Posebna odluka o pravnim lijekovima

I pored pravila 57(i) Komisija može, ako smatra potrebnim, odgoditi donošenje odluke o pravnim lijekovima u cjelini ili djelimično.

Pravilo 60.

Uručenje odluke

 1. Odluku potpisuju predsjednik i arhivar.
 2. Relevantne dijelove odluke može javno uručiti predsjednik, ili neki drugi član Komisije kojeg je on ovlastio, na jednom od službenih jezika. Nije neophodno da ostali članovi budu prisutni. Strane se pravovremeno obavještavaju o datumu i vremenu uručenja odluke.
 3. Arhivar Komisije dostavlja odluke, odlučene u meritumu, relevantnim stranama koje su učestvovale u postupku.
 4. Veliko vijeće Komisije može odlučiti da odluke u meritumu dostavi i Visokom predstavniku, o kojem je riječ u Aneksu 10 uz Opći okvirni sporazum, sve dok takva funkcija postoji, generalnim sekretarima Vijeća Evrope i OSCE-a.
 5. Original, propisno potpisan i zapečaćen, pohranjuje se u arhivu Komisije.

Poglavlje 8.

Objavljivanje odluka

Pravilo 61.

Objavljivanje odluka

 1. Arhivar je odgovoran za objavljivanje odluka Komisije.
 2. Svaka odluka o meritumu, svaka odluka kojom se prijava proglašava prihvatljivom ili neprihvatljivom, odbacuje ili briše ili se obustavlja razmatranje prijave, odluka o zahtjevu za preispitivanje ili odluka o preispitivanju dostupna je javnosti. Naredbe koje se tiču privremenih mjera koje je donijela Komisija dostupne su javnosti osim ako Komisija, ili neki član u ime Komisije prema pravilu 32. st. 2. i 3. ne odluči drukčije. Ostale odluke će biti dostupne javnosti ako Komisija tako odluči.
 3. Od strana u Sporazumu može se zatražiti da objave odluke Komisije u svojim službenim glasilima.

Poglavlje 9.

Postupak izvršenja odluka

Pravilo 62.

Izvršenje odluka

Odluke Komisije konačne su i obavezne i dužno ih je poštovati svako fizičko i pravno lice.

Svi organi vlasti tuženih strana u postupku pred Komisijom dužni su, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ustavom, zakonom i Sporazumom provoditi odluke Komisije.

Komisija, u cilju realizacije pravnih lijekova, u svojoj odluci može, zaključcima, odrediti način i rok izvršenja odluke koju je donijela Komisija.

U datim rokovima tužena strana, koja je obavezna da izvrši odluku Komisije, dužna je dostaviti obavijest o preduzetim mjerama u cilju izvršenja odluke Komisije, kako je to naznačeno u odluci.

U slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršenju ili obavještenju Komisiji o preduzetim mjerama, Komisija donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka Komisije nije izvršena. Ovo rješenje dostavlja se nadležnom tužiocu i nadležnom agentu tužene strane.

Poglavlje 10.

Postupak preispitivanja

Pravilo 63.

Odluke Komisije ne podliježu preispitivanju

Odluke Komisije, bez obzira je li ih donijelo Malo ili Veliko vijeće, su konačne i obavezujuće u smislu čl. 7. i 8. Sporazuma iz 2005. godine i ne podliježu preispitivanju.

Pravilo 64.

Preispitivanje odluka bivšeg Doma

U slučaju da Komisija bude trebala odlučivati u postupku preispitivanja koji se odnosi na odluke bivšeg Doma, postupa se na sljedeći način:

·                     Veliko vijeće odlučuje hoće li prihvatiti zahtjev za preispitivanje i odlučuje o predmetu u kojem je prihvaćen zahtjev za preispitivanje;

·                     u takvom odlučivanju Komisija primjenjuje mutatis mutandis odredbe pravila 63-66. Pravila procedure bivšeg Doma;

·                     usprkos navedenom, ne primjenjuje se postupak iz pravila 64. Pravila procedure bivšeg Doma za pribavljanje preporuke Vijeća o zahtjevu za preispitivanje.

 

Pravilo 65.

Ispravljanje grešaka u odlukama

Komisija može izvršiti ispravke grešaka u pisanju, grešaka u izračunavanju ili očiglednih grešaka u svojim odlukama.