Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio II
                 
 

DIO II

Rad Komisije

Poglavlje 1.

Opća pravila

Pravilo 13.

Sjedište Komisije

 1. Sjedište Komisije je u sjedištu Ustavnog suda u Sarajevu.
 2. Komisija, ako to smatra opravdanim, može odlučiti da drži zasjedanja na drugom mjestu.
 3. Komisija može odlučiti, u bilo kojem stadiju ispitivanja prijave, da je neophodno istragu ili neku drugu djelatnost provesti negdje drugo ili da to može učiniti jedan ili više njenih članova.

Pravilo 14.

Zasjedanja Komisije

 1. Komisija određuje broj i datume zasjedanja.
 2. Odlukom predsjednika, Komisija se sastaje i u drugom terminu, ako to nalažu okolnosti.
 3. Članovi koji su zbog bolesti ili nekih drugih ozbiljnih razloga spriječeni da prisustvuju cijelom ili dijelu zasjedanja Komisije, ili da obave neku drugu dužnost, o tome obavještavaju arhivara Komisije što je moguće ranije, a on obavještava predsjednika.

Pravilo 15.

Povjerljivost rasprava

 1. Sve diskusije članova Komisije i drugih osoba koje prisustvuju sastancima Komisije jesu i ostat će povjerljive. Na sastancima Komisije, osim ako Komisija ne odluči drukčije, može biti prisutno samo osoblje Sekretarijata Komisije.
 2. U bilo kojoj fazi ispitivanja prijave, osim ako Komisija ne odluči drukčije, predsjednik Komisije, potpredsjednik Komisije i arhivar mogu saopćiti informacije štampi u mjeri koja je primjerena legitimnim interesima strana i prema posebnim uputama Komisije.

Pravilo 16.

Glasanje i izdvajanje mišljenja

 1. Nakon svake diskusije, a prije nego što se obavi zvanično glasanje o nekom pitanju u Komisiji, predsjednik može zatražiti od članova da o tome iznesu svoje mišljenje ili da se obavi pokazno glasanje.
 2. Glasanje se vrši javno, dizanjem ruku. Komisija može odlučiti da se odluke donose tajnim glasanjem.
 3. Glasanje se vrši po redu po kojem su prijedlozi podneseni o čemu se prethodno može provesti preliminarno glasanje. Prijedlog koji prilikom preliminarnog glasanja dobije najviše glasova smatra se prvim prijedlogom pri konačnom glasanju.
 4. U donošenju odluke Komisije može učestvovati samo član koji je učestvovao u raspravi.
 5. Članovi ne mogu ostati uzdržani prilikom glasanja o zaključcima odluke.
 6. Svaki član koji je učestvovao u razmatranju predmeta ima pravo izdvojiti svoje mišljenje, u skladu ili suprotno odluci.
 7. Član ima pravo da izdvojeno mišljenje, najkasnije u roku od petnaest dana, dostavi u pisanoj formi sa obrazloženjem.
 8. Izdvojeno mišljenje člana prilaže se uz zapisnik sa sjednice i ulaže u predmet na koji se odnosi, a u donesenoj odluci se konstatira da je izdvojeno mišljenje.
 9. Izdvojeno mišljenje prilaže se uz odluku kao aneks, koji čini njen sastavni dio.

Pravilo 17.

Zapisnici sa razmatranja i rasprava

 1. Zapisnik sjednice Komisije sadrži:

(a)    datum održavanja sjednice;

(b)   imena prisutnih i odsutnih članova;

(c)    imena drugih lica prisutnih na sjednici;

(d)   predmet razmatranja i odluka Komisije;

(e)    rezultat glasanja, sa naznakom koji je član glasao protiv odluke, odnosno koji je izdvojio mišljenje;

(f)    druge zaključke koji su doneseni povodom rasprave o predmetu.

 1. U zapisnik se unosi kratak tok rasprave i važnija pitanja koja su bila bitna za odlučivanje u predmetu.
 2. Kad je isključena javnost sa sjednice ili njenog dijela, to se konstatuje u zapisnik.
 3. Zapisnik sa sjednice Komisije usvaja se na narednoj sjednici.
 4. Verificirani zapisnik sa sjednice Komisije (Malog i Velikog vijeća) potpisuje predsjednik Komisije ili član, koji je na sjednici predsjedavajući, i arhivar.
 5. Zapisnik je sastavni dio arhive Komisije i čuva se u skladu sa relevantnim zakonom o arhivu.

Pravilo 18.

Jamstvo nepristranosti članova

 1. Članovi ne učestvuju u ispitivanju prijave pred Komisijom ako:

(a) imaju neki lični interes u predmetu;

(b) su u nekoj odluci o činjenicama na kojima je prijava utemeljena učestvovali kao savjetnik bilo koje strane ili kao član nekog suda ili istražnog tijela.

 1. U slučajevima iz stava 1. ovog pravila ili pod nekim drugim okolnostima za koje se čini da bi mogle utjecati na nepristranost članova u ispitivanju prijave, ako članovi ili predsjednik Komisije smatraju da ne bi trebali učestvovati, odlučuje Komisija.

Pravilo 19.

Izuzeće članova

Kada, iz nekih posebnih razloga, osim onih iz pravila 18, članovi smatraju da ne bi trebali učestvovati ili nastaviti učešće u ispitivanju predmeta, o tome obavještavaju predsjednika.

Pravilo 20.

Kvorum nakon izuzeća članova

Član koji, prema odredbama pravila 18. ili 19, ne učestvuje u ispitivanju prijave, ne čini dio kvoruma za vrijeme takvog ispitivanja. Ako se predmet o kojem je riječ rješava na Malom vijeću, bit će proslijeđen Velikom vijeću.

Poglavlje 2.

Veliko vijeće

Pravilo 21.

Nadležnost Velikog vijeća

1.   Veliko vijeće donosi odluke o:

(a)    meritumu prijava;

(b)   prijavama koje mu je proslijedilo Malo vijeća prema pravilu 24. st. 2. i 3, ili odluke prema stavu 2(a), (b), (c) i (d) i stavu 3. člana VIII Sporazuma u pogledu prijava koje je Malo vijeće razmatralo, ali nije o njima postiglo jednoglasnu odluku;

(c)    svim postupcima preispitivanja koji se odnose na odluke bivšeg Doma koje se nalaze u postupku pred Komisijom, kao i na odluke o zahtjevu za preispitivanje u takvim postupcima;

(d)   proceduralnim i drugim pitanjima koja ne spadaju u domen gornjeg stava 1(a)-(c), ako Pravilima nije drukčije određeno.

(e)    o unutarnjim pitanjima Komisije.

Pravilo 22.

Kvorum Velikog vijeća

Kvorum Velikog vijeća u plenarnom sastavu čine četiri člana.

Pravilo 23.

Glasanje Velikog vijeća

 1. Odluke Velikog vijeća iz pravila 21, stav 1(a), (b) i (c), donose se većinom glasova svih članova.
 2. Odluke Velikog vijeća iz pravila 21, stav 1(d) i (e), donose se većinom prisutnih članova.
 3. Ako je isti broj glasova u zvaničnom glasanju, obavlja se glasanje prozivkom, a predsjednik ima odlučujući glas.

Poglavlje 3.

Malo vijeće

Pravilo 24.

Nadležnost Malog vijeća

1.      Malo vijeće donosi odluke o:

(a)    prijedlogu odluke o meritumu prijave;

(b)   ne/prihvatljivosti odluke prema stavu 2(a), (b), (c) i (d) člana VIII Sporazuma ili o obustavljanju razmatranja, odbacivanju ili brisanju prijave prema stavu 3. člana VIII Sporazuma;

(c)    o proceduralnim pitanjima, u postupku pred Malim vijećem, ako Pravilima nije drukčije određeno.

Pravilo 25.

Kvorum i zasjedanja Malog vijeća

 1. Kvorum Malog vijeća čine tri člana.
 2. Vijeće se sastaje prema tome kako to okolnosti zahtijevaju ili kako odluči predsjednik Komisije.

Pravilo 26.

Glasanje Malog vijeća

 1. Odluke Malog vijeća iz pravila 24, stav 1(a), donose se većinom glasova svih članova.
 2. Odluke Malog vijeća iz pravila 24, stav 1(b) i (c), donose se jednoglasno.

Pravilo 27.

Prosljeđivanje prijava Malom i Velikom vijeću Komisije

 1. Prijave se prosljeđuju na Malo vijeće u skladu sa općim smjernicama koje je donijelo Veliko vijeće.
 2. Kada predmet u postupku pred Malim vijećem postavlja ozbiljna pitanja u vezi sa tumačenjem Sporazuma, ili nekog od međunarodnih sporazuma na koji se on poziva, ili ako bi rješavanje pitanja pred Malim vijećem moglo imati ishod koji je u suprotnosti s ranijom jurisprudencijom bivšeg Doma ili Komisije, Malo vijeće se, prije donošenja konačne odluke, može odreći nadležnosti u korist Velikog vijeća.
 3. Predsjednik može odlučiti da proslijedi na razmatranje Velikom vijeću svaku prijavu koja je pred Malim vijećem, za koju mu se učini:

(a) da postavlja ozbiljna pitanja u vezi sa tumačenjem Sporazuma ili bilo kojeg drugog međunarodnog sporazuma na koji se on poziva, ili

(b) da je iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga takav postupak potreban.