Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Dio I
                 
 

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija), na osnovu

 • Sporazuma o ljudskim pravima – Aneks 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – između Republike Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu: Sporazum),
 • člana 9. “Sporazuma u skladu sa članom XIV Aneksa 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini” zaključenog između istih strana u januaru 2005. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2005. godine), te
 • prema članu X st. 1. i 2. i članu XII Sporazuma

na zasjedanju od 17. januara 2005. godine, usvaja

pravila procedure komisije za ljudska prava pri ustavnom sudu bosne i hercegovine

DIO I

Organizacija Komisije

Poglavlje 1.

Komisija

Pravilo 1.

Neovisnost i nepristranost Komisije

Komisija, ustanovljena prema Sporazumu iz 2005. godine kao sudsko tijelo pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine s jurisdikcijom da odlučuje o predmetima koje je primio Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Dom) u periodu do 31. decembra 2003. godine, djeluje potpuno neovisno i nepristrano.

Pravilo 2.

Komisija u Velikom vijeću i Malom vijeću

1.      Komisija zasjeda u Velikom vijeću i Malom vijeću.

2.      Veliko vijeće čini pet članova. Dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud) određuje Ustavni sud iz reda sudija koje biraju zakonodavna tijela entiteta prema članu VI/1.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Tri preostala člana čine domaći članovi imenovani prema članu 6. Sporazuma u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 22. i 25. septembra 2003. godine.

3.      Malo vijeće čine tri domaća člana imenovana  prema članu 6. Sporazuma u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 22. i 25. septembra 2003. godine.

Poglavlje 2.

Članovi Komisije

Pravilo 3.

Nesmjenjivost članova i svečana izjava

 1. Članovi Komisije rade u svojstvu sudija i ne mogu biti razriješeni svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata Komisije kako je definirano u članu 3. Sporazuma iz 2005. godine.
 2. Prije preuzimanja dužnosti članovi Komisije, na prvom sastanku Komisije kojem prisustvuju nakon imenovanja, daju i potpisuju sljedeću svečanu izjavu u prisustvu predsjednika Ustavnog suda:

Svečano izjavljujem da ću sva svoja ovlaštenja i dužnosti izvršavati časno i vjerno, nepristrano i savjesno i da ću čuvati tajnost svih postupaka pred Komisijom.

 1. Članovi Komisije uživaju imunitet pod istim uvjetima kao sudije Ustavnog suda.

Pravilo 4.

Redoslijed prvenstva

 1. Članovi Komisije imaju prednost iza predsjednika i potpredsjednika ovisno o dužini vremena provedenog na dužnosti kao članovi Komisije, odnosno ranijeg Doma.
 2. Članovi koji su imenovani na dužnost u isto vrijeme imaju prednost prema životnoj dobi.
 3. Ponovno imenovani članovi imaju prednost s obzirom na trajanje njihovog prethodnog mandata u Domu ili Komisiji.

Pravilo 5.

Ostavka člana

O ostavci člana obavještava se predsjednik Komisije koji tu obavijest prosljeđuje predsjedniku Ustavnog suda.

Poglavlje 3.

Predsjedništvo Komisije

Pravilo 6.

Izbor i dužnosti predsjednika Komisije

1.      Veliko vijeće Komisije, većinom svih svojih članova, bira tajnim glasanjem predsjednika Komisije između članova Malog vijeća. Ako u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije većinu glasova, glasanje će se ponoviti za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova i smatrat će se izabranim onaj kandidat koji u drugom krugu dobije veći broj glasova. Ako nijedan od kandidata iz drugog kruga glasanja ne dobije većinu glasova, izbor će se izvršiti ždrijebanjem.

2.      Predsjednik upravlja radom Komisije i predsjedava zasjedanjima Komisije u oba vijeća, te obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilima i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Sekreterijata Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i radno-pravnom statusu zaposlenih u Sekreterijatu.

Pravilo 7.

Izbor potpredsjednika

 1. Potpredsjednika bira tajnim glasanjem Veliko vijeće Komisije između članova Malog vijeća. Ako u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije većinu glasova, glasanje će se ponoviti za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova i smatrat će se izabranim onaj kandidat koji u drugom krugu dobije veći broj glasova. Ako nijedan od kandidata iz drugog kruga glasanja ne dobije većinu glasova, izbor će se izvršiti ždrijebanjem.

Pravilo 8.

Dužnosti potpredsjednika Komisije

 1. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Komisije ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti predsjednika ili ako je mjesto predsjednika upražnjeno.
 2. Predsjednik Komisije može povjeriti obavljanje određenim poslova potpredsjedniku.

Pravilo 9.

Zamjena za predsjednika i potpredsjednika

Ako su predsjednik i potpredsjednik Komisije u isto vrijeme spriječeni da obavljaju svoje dužnosti ili ako su njihova mjesta istovremeno upražnjena, dužnosti predsjednika Komisije obavlja treći član Malog vijeća.

Pravilo 10.

Povlačenje predsjednika i potpredsjednika

Kada predsjednik ili potpredsjednik Komisije iz nekih posebnih razloga smatraju da ne bi trebali predsjedavati u određenom predmetu, zamjenjuju se u skladu sa odredbama iz pravila 8. i pravila 9.

Poglavlje 4.

Sekretarijat Komisije

Pravilo 11.

Imenovanje arhivara, zamjenika arhivara i izbor ostalog osoblja

 1. Sekretarijat Komisije se sastoji od arhivara, zamjenika arhivara i drugog stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja.
 2. Izbor arhivara i zamjenika arhivara vrši Veliko vijeće Komisije većinom glasova svih svojih članova.
 3. Predsjednik Komisije može odlučiti, iz opravdanih razloga, uz prethodne konsultacije sa članovima Komisije, o prestanku ugovora o angažmanu osoblja iz tačke 1. ovog pravila.
 4. Predsjednik Komisije može, uz saglasnost predsjednika Ustavnog suda, a u skladu sa čl. 10, 13. i 14. Sporazuma iz 2005. godine, odlučiti o privremenom raspoređivanju člana osoblja na druge odgovarajuće poslove u Sekretarijatu Komisije, odnosno Ustavnog suda.
 5. Osoblje koje zapošljava Komisija će ili potpisati pismenu izjavu o povjerljivosti koju potpisuju i svjedoci ili će na narednom zasjedanju, prije nego što počnu obavljati bilo kakve dužnosti, dati sljedeću izjavu:

Svečano izjavljujem da ću svoje dužnosti obavljati vjerno, neovisno, nepristrano i uz puno poštivanje obaveze povjerljivosti.

 1. Sekretarijat je smješten u sjedištu Ustavnog suda, u Sarajevu.

Pravilo 12.

Registriranje prijava

U Sekretarijatu se vodi registar prijava koji je ranije vodio Dom, tj. Komisija.